مقایسه تاثیر دو نوع ماساژ سوئدی و شیاتسو بر سندروم گیر افتادگی شانه والیبالیست های مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

2 استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیرات دو نوع ماساژ سوئدی و شیاتسو بر سندروم گیر افتادگی شانه والیبالیست های مرد بود.
روش شناسی: شرکت کنندگان 36 نفرکه مبتلا به سندرم گیر افتادگی شانه بودند انتخاب و بصورت تصادفی به 3 گروه (n=12) تقسیم شدند. پروتکل برنامه ماساژ در شش هفته و هر هفته دو جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. فعالیت های ماساژ شامل استروکینگ سطحی، ماساژ افلوراژ (نوازشی)، ماساژ پتریساژ (ورز دادن)، ماساژ پرکاشن (ضربه ای)، ضربه زدن با لبه دست و در ماساژ شیاتسو شامل نقاط ضد درد در ناحیه کمر بند شانه بود .
نتایج: نتایج حاصل از آزمون t نشان داد برنامه ماساژ سوئدی و شیاتسو برکاهش ناتوانی مفصل والیبالیست های مرد مبتلا به سندرم گیر افتادگی شانه اثر دارد. همچنین بین گروه ماساژ سوئدی و شیاتسو بر کاهش ناتواتی مفصل والیبالیست های مرد مبتلا به سندرم گیر افتادگی شانه تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه براین نتایج نشان داد برنامه ماساژ شیاتسو بیش از ماساژسوئدی بر ناتوانی شانه والیبالیست های مرد مبتلا به سندرم گیر افتادگی شانه اثر دارد
نتیجه گیری : .بنابراین جهت کاهش ناتوانی و کاهش هزینه های درمان این دو روش ماساژ توصیه می شود. مخصوصا ماساژ سوئدی ، با افزایش دامنه حرکتی و رفع اسپاسم های عضلانی نقش موثری در کاهش دردها و ناراحتیهای موقتی دارد و ، می تواند پیش زمینه ناراحتی را مرتفع سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of two types of Swedish and Shiatsu massage on male shoulder grip syndrome

نویسندگان [English]

  • mohamad jahanimonfared 1
  • Bijan Goudarzi 2
1 MSc, Department of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, IranAbstract
چکیده [English]

Introduction & purpose: The aim of this study was to compare the effects of two types of Swedish and Shiatsu massage on male muscle volunteers' shoulder trapping syndrome.
Methodology: Participants of the study were selected from 36 patients with tracheal tenderness syndrome and randomly divided into 3 groups (n = 12). The protocol of massage program was performed in six weeks and each week in two 60-minute sessions. Massage activities include surface stroke, phlegm massage, massage, peptic massage, percussion massage, hand injury and Shiatsu massage including pain relief in the shoulder region of the shoulder.
Results: The results of the t-test showed that the Swedish massage program and Shiatsu effect on the reduction of male volleyball disability with traumatic traumatic syndrome. Also, there is a significant difference between the Swedish massage group and Shiatsu on the reduction of joint weaknesses of male volleyball players with traumatic traumatic syndrome. In addition, the results show that Shiatsu massage program is more than a massage on the shoulder disability of male volleyball players with traumatic traumatic syndrome
Conclusion: Therefore, in order to reduce disability and reduce the cost of treatment, these two methods of massage are recommended. Particularly Swedish massage, by increasing the range of motion and removing muscle spasms, has an effective role in reducing temporary pains and discomforts, and can overcome the discomfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traumatic Syndrome
  • Swedish Massage
  • Shiatsu Massage
  • Date received