بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین دبیران زن شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Ph.D. student of social sciences, Islamic Azad University, Ashtian Branch

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین دبیران زن شهرستان کرمانشاه. در این تحقیق از روش پیمایشی برای بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین دبیران زن بهره گرفته شده است.همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از:پرسشنامه، اینترنت ، فیش برداری. جامعه ی آماری ما در این تحقیق دبیران زن (راهنمایی و دبیرستان )ناحیه 1 آموزش و پرورش استان کرمانشاه می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری در تصادفی استفاده شده است.جامعه آماری 900 نفر بودند که حجم نمونه توسط فرمول کوکران محاسبه شده که 270 نفر می باشد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داده که از لحاظ میانگین اعتماد اجتماعی دارای تفاوت معناداری نمی باشد اما کسانی که روابط اجتماعی بالاتری دارند از میزان اعتماد اجتماعی بیشتری نیز برخوردارند و هر چه از میزان روابط اجتماعی افراد کاسته می شود اعتماد اجتماعی آنان نیز کمتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها