اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه پیام نور کرج، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف : این پژوهش از نوع نیمه تجربی، با گروه کنترل و گروه آزمایش و با طرح پیش آزمون- پس آزمون انجام می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دلفان بود.
روش شناسی: جامعه‌ی آماری این پژوهش نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر شهرستان دلفان، هستند. شرایط ورود به مطالعه در مورد آزمودنی‌ها شامل نمرات 14 و بالاتر در آزمون افسردگی بک و عدم دریافت هیچ‌گونه درمان اعم از دارودرمانی یا روان‌درمانی در زمینه‌ی افسردگی در زمان اجرای پژوهش است. ابزار پژوهش ، پروتکل رفتاردرمانی دیالکتیک، مقیاس اضطراب فراگیر GAD.
نتایج: نتایج تحلیل کوا واریانس نشان داد که بین نمره‌های دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد (001/0 =p و764/49= (38، 1)F) و فرضیه صفرتحقیق تایید نمی‌شود. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر مؤثر بودن رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD تایید می‌شود. همان طور که به وسیله ضریب اتا نشان داده‌شد رابطه‌ی معنی‌داری بین نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون اضطراب فراگیر GAD وجود دارد (19/0 Eta=). اندازه اثر بدست آمده برابر 57/0 می‌باشد که مشخص می‌‎کند 57 درصد از تغییر ات متغیر وابسته مربوط به متغییر مستقل می‌باشد.
نتیجه گیری : بنابراین رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش اضطراب فراگیر سواد آموزان نهضت موثر است لذا مربیان باید به این نکته توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectical Behavioral Therapy on GAD Incidence and Substance Abuse

نویسندگان [English]

  • mostafa bahrami 1
  • nahide bakhtiari 2
  • Zaynab Haji 3
  • zainab fathi 4
1 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Iran
2 Master of Sport Management, Islamic Azad University Boroujerd Branch, Iran
3 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran
4 Master of Physical Education and Sport Sciences, Payame Noor University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: This is a quasi-experimental study with control group and experimental group with pretest-posttest design. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of dialectical behavioral therapy on GAD general anxiety and drug abuse in teenagers in Delphan.
Methodology: The statistical population of this research is adolescent drug users in Delfan. Entry requirements for subjects include scores of 14 and above in the Beck Depression Test and no treatment, such as medication or psychotherapy, in the field of depression at the time of the research. Research instrument, Dialectic Behavioral Therapy Program, Generalized Anxiety Scale (GAD).
Results: The results of KVA analysis indicated that there was a significant difference between the scores of the two groups (P = 0.001 and F = 0.49 (= 38), respectively) and the true zero-point hypothesis was not confirmed. Therefore, the hypothesis of the research on the effectiveness of dialectical behavioral therapy is confirmed by GAD's general anxiety. As shown by Eta, there is a significant relationship between the pre-test and post-test of GAD general anxiety (Eta = 0.19). The effect size is 0.57, which indicates that 57 percent of the change in the dependent variable is related to the independent variable.
Conclusion: Therefore, dialectical behavior therapy is effective in reducing the overall anxiety of literacy students, so educators should pay attention to this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectic Behavioral Therapy
  • Pervasive Anxiety
  • Drug Abuse in Adolescents