اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه پیام نور کرج، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف : این پژوهش از نوع نیمه تجربی، با گروه کنترل و گروه آزمایش و با طرح پیش آزمون- پس آزمون انجام می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دلفان بود.
روش شناسی: جامعه‌ی آماری این پژوهش نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر شهرستان دلفان، هستند. شرایط ورود به مطالعه در مورد آزمودنی‌ها شامل نمرات 14 و بالاتر در آزمون افسردگی بک و عدم دریافت هیچ‌گونه درمان اعم از دارودرمانی یا روان‌درمانی در زمینه‌ی افسردگی در زمان اجرای پژوهش است. ابزار پژوهش ، پروتکل رفتاردرمانی دیالکتیک، مقیاس اضطراب فراگیر GAD.
نتایج: نتایج تحلیل کوا واریانس نشان داد که بین نمره‌های دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد (001/0 =p و764/49= (38، 1)F) و فرضیه صفرتحقیق تایید نمی‌شود. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر مؤثر بودن رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD تایید می‌شود. همان طور که به وسیله ضریب اتا نشان داده‌شد رابطه‌ی معنی‌داری بین نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون اضطراب فراگیر GAD وجود دارد (19/0 Eta=). اندازه اثر بدست آمده برابر 57/0 می‌باشد که مشخص می‌‎کند 57 درصد از تغییر ات متغیر وابسته مربوط به متغییر مستقل می‌باشد.
نتیجه گیری : بنابراین رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش اضطراب فراگیر سواد آموزان نهضت موثر است لذا مربیان باید به این نکته توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها