تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 استادیارگروه ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف: هدف اصلی این مطالعه اثر دو ماه آموزش هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پس 7 تا 8 ساله شهرستان دزفول بود.
روش شناسی: هفتاد دانش آموز داوطلب بصورت تصادفی در دو گروه سی و پنج نفری تقسیم شده و گروه‌های آزمایش و کنترل را تشکیل دادند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت آموزش بازی هندبال قرار داده شده و گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود ادامه دادند.در یک طرح پیش آزمون و پس آزمون میزان خلاقیت هر دو گروه با استفاده از آزمون تفکر خلاقیت در عمل و حرکت تورنس اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج تحلیل داده با استفاده از آزمون آماری تی نشان داد که گروه آزمایشی به شکل معناداری از رشد خلاقیت بیشتری نسبت به گروه کنترل برخودار بوده (0.05P≤). یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در مجموع میانگین شاخص های خلاقیت در بین دانش آموزان گروهآزمایش با دانش آموزان گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها حاکی از آن است که ارائه فعالیت هایی همچون بازی هندبال در گروه آزمایش تحقیق، منجر به توسعه میزان شاخص گیری های خلاقیت(سیالی- ابتکار- تخیل) شده است.
نتیجه گیری : به نظر می رسد فراگیری هندبال در این سنین به سبب ایجاد تعامل کودک با همبازیهایش و توپ منجر به رشد خلاقیت ایشان شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two months of handball training on the creativity of male students aged 7 to 8 in Dezful

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hussein Sahimnia 1
  • Mehdi roozbahani 2
  • Muhammad JaliVand 3
1 Masters, Physical Education and Sport Sciences - Motion Detection, Islamic Azad University Boroujerd Branch
2 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences - Motion Detection, Islamic Azad University Boroujerd Branch
3 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences - Motion Detection, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Introduction & Objective: The main objective of this study was to evaluate the effect of two months of handball training on the creativity of students aged 7 to 8 years in Dezful.
Methodology: Seventy volunteer students were randomly divided into two groups of thirty-five, and formed test and control groups. The experimental group was trained for handball for two months and the control group continued their daily activities. In a pre-test and post-test design, the creativity of both groups was measured using the Thinking Thinking Creativity in Practice and the Torrance Movement. Became
Results: The results of the data analysis using T-test showed that the experimental group had significantly more creativity than the control group (P≤0.05). The findings of this study indicate that there is a significant difference between the mean of creativity indices among the students of the experimental group with the control group students. These findings suggest that the provision of activities such as handball in the research team has led to the development of indicators of creativity (fluidity-imagination).
Conclusion: It seems that the learning of handball in this age due to the interaction of the child with his colleagues and the ball has led to their creativity growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • handball
  • thinking
  • growth
  • education