تأثیر طراحی و عناصر آن بر رضایت‌مندی مشتریان و کیفیت ادراک‌شده اماکن ورزشی غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی گرایش رویداد ورزشی، دانشگاه رازی کزمانشاه

2 2. استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کزمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف : هدف تحقیق حاضر، تاثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی در استان های غرب کشور(کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان) در دهه 90-1380می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق 4000 نفر از مشتریان (ورزشکاران )اماکن ورزشی سر پوشیده غرب کشور که سابقه 6 ماه فعالیت ورزشی داشته را شامل می شودکه به روش نمونه گیری تصادفی دسترس و هدفمند و طبق فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طراحی اماکن ،کیفیت خدمات و رضایتمندی شامل سوالات با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط برخی از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 89/0 ، 84/0 و 85/0 بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و آزمونهای استنباطی نظیر آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ،تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی اماکن و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی غرب کشور استانهای (ایلام ،همدان،لرستان وکرمانشاه) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی اماکن و عناصر آن بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی غرب کشور رابطه معنی داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Designing Sport Facilities and Its Elements on Perceived Quality and Customer Satisfaction (A Case Study of Sport Facilities in Western Provinces of Iran)

نویسندگان [English]

  • aziz Minti 1
  • Dr. Keivan Shabani Moghaddam Dr. Keivan Shabani Moghaddam 2
1 Master's degree, Sport Management at Razi Kazemanshah University
2 Assistant Professor, Sports Manager, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the effect of design and its elements on customer satisfaction and perceived quality of sporting facilities in the western provinces of the country (Kermanshah, Hamadan, ilam and Lorestan) in 1380s decades. The research method was descriptive and correlational And the statistical society of this research includes 4000 clients of Indoor sports hall in the western part of the country that have a history of six months of physical activity. By random sampling method, available and targeted sampling method and according to Cochran formula, 400 individuals were selected as sample size. .In order to collect data, three questionnaires were used including designing places, service quality and satisfaction questionnaires with Likert scale. The faculty and content validity of questionnaires were reviewed and approved by some professors and sports management specialists and the reliability of the questionnaire was 0.89, 0.84 and 0.85, respectively, using Cronbach's alpha. Descriptive statistics and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data.The results of the research showed that there is a significant relationship between the design of the premises and its elements on the satisfaction of the customers of western sports facilities in the provinces of Ilam, Hamadan, Lorestan and Kermanshah. Also, the results of the research showed that there is a significant relationship between the design of the premises and its elements on perceived quality of sporting facilities in the west of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Quality
  • Customer Satisfaction
  • Design