مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،گروه تربیت بدنی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ،ایران.

2 دانشجوی دکترا، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران.

3 دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 مربی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،گروه تربیت بدنی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ،ایران

چکیده

مقدمه و هدف : کمردرد به عنوان یکی از شایعترین بیماری‌های اسکلتی عضلانی شناخته شده است. هدف از آن مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر درد، کیفیت زندگی و کنترل حرکت بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
روش شناسی: 45 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی(میانگین سن 24/3± 02/34سال) با استفاده از پرسشنامه کبک در سه گروه تمرینات مکنزی(15=n)، برنامه آموزشی سلامت کمر(15=n) و کنترل(15=n) قرار گرفتند. آزمون‌های کنترل حرکت لوماجوکی(2007)، پرسشنامه رولاند موریس و مقیاس بصری درد به ترتیب برای سنجش کنترل حرکت، کیفیت زندگی و ارزیابی درد کمر در ابتدا و پس از شش هفته تمرین مورد استفاده قرار گرفتند. از آزمون تحلیل کوواریانس و تعقیبی سیداک به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی‌داری 05/0 در نرم افزار SPSS نسخه22 استفاده شد.
نتایج: بهبودی قابل توجهی در کنترل حرکت، کیفیت زندگی و میزان درد گروه تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر مشاهده شد. بهبودی در گروه برنامه آموزشی سلامت کمر قابل توجه تر بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های نشان داد هر دو برنامه تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر در بهبود کیفیت زندگی و کنترل حرکت بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی موثر هستند. برای نتایج قطعی‌تر، پژوهش‌های آینده باید به بررسی اثرات طولانی مدت برنامه‌های تمرینات مکنزی و آموزشی سلامت کمر در درمان بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی با حجم بزرگ تر بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison the effect of six weeks McKenize and back school education exercises in patients with chronic non-specific low back pain

نویسندگان [English]

  • Maryam Mazidi 1
  • behroz khodadad 2
  • Elham Shahabpour 3
  • Masoud Khorsandi kolur 4
1 : Hormozgan University, Sport Sciences Department, Hormozgan, Iran.
2 PhD student, Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD of Biochemistry and Sport Metabolism, Sport Sciences Department, Shiraz University, Iran.
4 lecturer, sport injuries and corrective exercises, department of and physical education and sport sciences, hormozgan university, bandarabbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction & purpose: Backace is the one of the most common muscle skeletal disases kwon. The aim of this study was to comparison the effects of 6-weeks McKenzie and back school education exercises on pain, quality of life and movement control of patient’s with chronic non-specific low back pain.
Methodology: 45 paitients with chronic non-specific low back pain (mean age34.2±3.24years) were selected using the quebec questionnaire and were divided in three groups of McKenzie exercises (n=15), back school education program(n=15) and control(n=15). Lumajaki movement control test, Roland Morris questionnaire and visual analoge scales were respectively used to measure movement control, quality of life and low back pain at the base line and after 6 weeks exercising. Analysis of covariance and Sidak post hoc tests were used to data analysis at a significant level of 0.05 in SPSS software (Version22).
Results: The result indicated that Wells’ metacognitive therapy on reducing anxiety, increasing happiness, improving emotional intelligence and modifying strategies cognitive emotional regulation have been significant effects.
Conclusion: Findings of this study revealed that both of McKenzie and back school education exercises are effective in patient with non-specific chronic low back pain. To obtain more conclusive results, future reaserch should investigate the effects of long-term McKenzie and back school education exercises in the treatment of patients with chronic non-specific low back pain with its large sample size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic non-specific low back pain
  • quality of life
  • movement control
  • McKenzie exercises
  • back school education exercises