بررسی تفاوت های ادراک بینایی محیطی در ورزشکاران رشته های توپی و غیرتوپی: تأکیدی بر رویکرد بالیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: ادراک بینایی محیطی مفهومی از فرایندهای شناختی - ادراکی است که اگرچه در رشته های توپی به اهمیت آن اشاره شده است، اما تاکنون جایگاه آن در رشته های غیرتوپی مورد بررسی قرار نگرفته و بررسی تفاوت های جنسیتی نیز بحثی مورد چالش در آن می باشد. لذا، هدف از این تحقیق بررسی تفاوت ادراک بینایی محیطی بین ورزشکاران توپی و غیر توپی بود. روش شناسی: نمونه های این تحقیق به طور تصادفی از دانشجویان دختر و پسر با میانگین و انحراف معیار سنی 5/4± 26 سال رشته های توپی(14 نفر) و غیرتوپی(16نفر) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی ها از سلامت کامل بینایی برخوردار بودند و فرم رضایت شرکت در تحقیق را تکمیل کردند. از ابزار وینا برای اندازه گیری متغیر ادراک بینایی محیطی استفاده شد. یافته ها: نتایج آماری آزمون مانوا نشان داد تفاوت معنی داری در مهارت ادراک بینایی محیطی بین ورزشکاران توپی و غیر توپی در دختران و پسران وجود ندارد(05/≤P). نتیجه گیری: به طور کلی، این تحقیق نشان داد که نوع ورزش (توپی و غیر توپی ) و جنسیت نمی تواند فاکتوری برای برتری مهارت ادراک بینایی محیطی باشد و اگر چه اهمیت مهارت ادراک محیطی در ورزش های توپی در تحقیقات نشان داده شده است اما این مهارت در ورزش های غیر توپی هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the differences in peripheral visual perception in ballplayers and non-ballplayers: emphasis on the maturational perspective

نویسندگان [English]

  • yaser khanjari
  • shahzad tahmasebi
Tehran university
چکیده [English]

Background & Purpose: Peripheral visual perception is a concept of cognitive-perceptual processes, which, although it is referred to in the ballfields, has not yet been studied in the non-ballfields and the examination of gender differences is also a challenge to be addressed. So, the purpose of this study was to examine the peripheral visual perception of ballplayers and non-ballplayers. Methods: The samples of this study were randomly selected from the young girls and boys (average and standard deviation 26±4.5 age) in ball fields (14) and non-ball fields (16) of the Faculty of Physical Education of the University of Tehran. All subjects had complete visual acuity and the consent form of the research. The instrument of Vienna was used to measure peripheral visual. Results: The statistical results of MANOVA test showed that there is no significant difference in the peripheral visual perception between ballplayers and non-ballplayers in girls and boys (P≤0.05). Conclusion: In general, this research showed that the type of exercise (ball and non-ball) and gender cannot be a factor in the superiority of peripheral perception, and although the importance of peripheral perceptual skill in ball exercises has been shown in research, this skill is also very important in non-ball exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • peripheral perception
  • peripheral vision
  • tracking task
  • visual field