مدل رضایت زناشویی اسلامی ایرانی با میانجی الگوی ارتباطی توقع- کناره گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاوره دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

رابطه ی زناشویی در زندگی مانند هر رابطه ی دیگری داری جنبه های مثبت و منفی‌می باشد. یکی از مهمترین شاخصه های تعیین کننده موفقیت در ازدواج رضایت زناشویی است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه ی یک مدل علی بر اساس رابطه ی متغیرهای مثلث عشق، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی عرفانی و علاقه‌ی اجتماعی با رضایت زناشویی و میانجی گری الگوهای ارتباطی زوجین انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متاهل شهر کرمانشاه بود. نمونه ای به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای به حجم 603 نفر انتخاب گردید وشرکت کنندگان به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، الگوهای ارتباطی، مثلث عشق، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی عرفانی و علاقه ی اجتماعی پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل آنها با نرم افزار Spss-22 و Amos-21 و با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام گرفت.
نتایج نشان داد بین مثلث عشق، تمایز یافتگی خود،سبک زندگی عرفانی و علاقه ی اجتماعی با رضایت زناشویی والگوهای ارتباطی زوجین رابطه وجود دارد. نتایج برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که این مدل از برازش لازم برای پیش بینی رضایت زناشویی برخوردار بود. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ابعاد عشق، تمایز یافتگی خود، علاقه اجتماعی و سبک زندگی عرفانی زمانی سبب رضایت زناشویی می‌شوندکه الگوی ارتباطی توقع- کناره گیری کمتر در بین زوجین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Islamic model of marital satisfaction mediated by Demand-Withdraw communication pattern

نویسنده [English]

  • omid mohammadi asgarabadi
Family Counseling MA, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a causal model Based on the relationship between love triangle, differentiation of self, spiritual lifestyle, and social interest With Marital satisfaction And the Mediation of couple's communication patterns. This study was a descriptive correlation study and its statistical population included all married Man and Woman in Kermanshah City.603 person were selected through multistage cluster sampling. Participants were replied into; enrich marital satisfaction, communication patterns of couples (CPQ), love triangle, differentiation of self, spiritual lifestyle, and social interest index (SSI).Data was analyzed With SPSS (22 version) and Amos (21 version). And Pearson correlation, regression and Structural Equation Modeling was performed.
The Results showed that there is a relationship between love triangles, differentiation of self, spiritual lifestyle, and social interest With Marital satisfaction and couples communication patterns. The results of fitted proposed model show that the only model with mediation of demand - resigning communication pattern can predict marital satisfaction. And the other two with the mediator pattern of mutual constructive communication and mutual avoidance communication patterns, were applied to modify the model. Based on results of this research can be said that love triangles, differentiation of self, spiritual lifestyle, and social interest once causing marital satisfaction among couples. That more mutual constructive communication patterns, less demand-resigning communication pattern and less mutual avoidance communication patterns was established

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marital satisfaction"
  • "couple's communication patterns"
  • "spiritual lifestyle"
  • "social interest"