تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر بهزیستی ذهنی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناسی- دانشگاه لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی آموزش تاثیر مهارت های اجتماعی- هیجانی بر بهزیستی ذهنی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر تجربی(آزمایشی) از نوع کلاسیک(پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و آزمایش)است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 98- 1397 در شهر نورآباد بود. ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی از بین مدارس شهر نورآباد یک مدرسه انتخاب شد و سپس از بین کلاس های موجود در همان مدرسه، دو کلاس انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در ابتدای پژوهش از هر دو کلاس پیش آزمون گرفته شد و شرکت کنندگان در پژوهش به پرسشنامه های بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند و پس از پایان آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده‌های جمع آوری شده به وسیله آزمون های آمار توصیفی مانند و آزمون های استنباطی(تحلیل کوواریانس) به وسیله نرم افزار آمار SPSS20مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش یادگیری هیجانی اجتماعی بر بهزیستی ذهنی با ضریب اثربخشی 58/0 و بر سازگاری تحصیلی با ضریب اثربخشی 62/0 تاثیر معنادار005>P داشته است.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های هیجانی-اجتماعی می‌تواند بهزیستی ذهنی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان را بالا ببرد و این نکته باید مورد توجه معلم ها و کارشناسان آموزش و پرورش قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Social-Emotional Skills on Subjective Well-being and Academic Adaptability of Students

نویسنده [English]

  • hosasin hosaini
Psychology-University of Lorestan-
چکیده [English]

Introduction and goal: Subjective well-being and academic compatibility are important and influential components of the future of each student. These components affect social and emotional skills. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of social-emotional skills on mental well-being and academic adolescence of students.
Method: The present study is an experimental (classic) test (pre-test, post-test with control and experimental group). The statistical population of the study included male high school students in the northern city of northern Iran during the academic year of 1397-98. A randomly selected school was selected from schools in the city of Noorabad, and two classes were selected from among the classes in the same school and were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group was subjected to an educational protocol for twelve sessions and each session for one hour and a quarter, During this period, the control group did not have any specific programs, they went to daily activities and normal classes.. The collected data were analyzed by descriptive statistics and inferential tests (covariance analysis) by SPSS20 software.
Results: The results of data analysis indicated that social emotional learning training on mental well-being with coefficient of effectiveness was 0.58 and on educational adaptability with coefficient of effectiveness of 0.62 had a significant effect of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Skills
  • Social-Subjective Well Being
  • Educational Adjustment
  • Student