تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اغلب اختلالات و نا سازگاریهای رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل است. این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می باشد هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان بود.
روش: بدین منظور در یک طرح نیمه تجربی با گروه کنترل نابرابر با پیش آزمون و پس آزمون تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان پسر پایهی چهارم ابتدایی شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 1397-1396 با استفاده روش نمونه گیری غیرتصافی در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) کاربندی شدند. در ابتدا از نظر پرخاشگری، استرس و اضطراب مورد پیش آزمون قرار گرفتند. آموزش بازی درمانی برگرفته از کتاب گری لندرث (1369، ترجمه خدیجه آرین، 1369) به مدت 8 جلسه 1 ساعت و 45 دقیقه ای و هفته ای دو جلسه به گروه آزمایش ارائه شد. و سپس دو گروه مجددا از نظر پرخاشگری، استرس و اضطراب مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل کووارانس چندمتغیره نشان داد که بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان موثر است.
نتیجه گیری: می‌توان دریافت که آموزش بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان تاثیر مطلوبی داشته و باید به آن توجه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effectiveness of Game Therapy on Children's Aggression, Stress and Anxiety

نویسندگان [English]

  • korosh Goodarzi 1
  • sara moridian 1
  • mehdi rozbahani 2
1 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Department of Motor Behavior, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Childhood is one of the most important stages of life in which the personality is founded and formed. Most post-childhood abnormalities and behavioral abnormalities result from a lack of attention to the childhood critical age and inadequate guidance in the developmental process. This neglect leads to noncompliance and adaptation to the environment and the occurrence of various deviations in different dimensions for the child. The purpose of this study was to determine the effectiveness of therapeutic play on children's aggression, stress and anxiety.
Method: In a semi-experimental design with an unequal control group with pre-test and post-test, 40 male students of the fourth grade elementary school of Noorabad (Delfan) in the academic year 1397-1396 were selected using available non-specific sampling method. They were divided into two groups: experimental (20 people) and control (20 people). At first, aggression, stress and anxiety were pre-tested. The training of therapeutic games from the book Gary Landers (1369, translation of Khadijah Arian, 1369) was presented to the experimental group for 8 sessions of 1 hour 45 minutes and weekly two sessions. Then the two groups were again tested for aggression, stress and anxiety.
Results: The results of multivariate coovarance analysis indicated that therapeutic games are effective on children's aggression, stress and anxiety.
Conclusion: It can be concluded that play therapy therapy has an effective effect on decreasing aggression, stress and anxiety in children and should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Anxiety
  • Game Therapy
  • Aggression