تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد ،دانشکده روانشناسی

2 دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم ورزشی

3 دانشگاه یزد

چکیده

جهت بهبود عملکرد ورزشکاران است که یکی از راهکارهای شناختی که در ورزش کاربرد دارد خودگفتاری است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خودگفتاری آموزشی، بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری در دانشجویان دختر بود.
57 دانشجوی دختر با میانگین سنی 82/0±19 سال، به طور تصادفی به 4 گروه تکالیف با پیچیدگی کم، پیچیدگی زیاد، دشواری کم و دشواری زیاد تقسیم شدند. تکلیف با پیچیدگی کم "دریبل سرعتی "، پیچیدگی زیاد " دریبل با مانع"، دشواری کم "پرتاب آزاد بسکتبال از فاصله 1.50متری "و دشواری زیاد" پرتاب آزاد از فاصله 3 متری" بود. قبل از شروع تمرینات پیش‌آزمون گرفته شد. آزمودنی‌ها در مرحله اکتساب 16 بلوک 5 کوششی را تمرین کردند، سپس آزمون اکتساب و یک هفته بعد آزمون یادداری را در 1 بلوک 5 کوششی، اجرا کردند. آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج تفاوت معنی‌داری را در آزمون اکتساب و یادداری گروه‌های آزمایش با درجاتی از پیچیدگی و دشواری نشان دادبه عبارتی یافته‌ها نشان داد خودگفتاری آموزشی بر اجرا و یادگیری مهارت با درجاتی از پیچیدگی و دشواری تاثیر دارد و همچنین ، بر درجاتی از کم یا زیاد بودن پیچیدگی و دشواری نیز موثر است به طوری که این تاثیر بر درجات کم نسبت به زیاد مشاهده شد.
خودگفتاری آموزشی بر اجرای و یادگیری مهارت های بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری تاثیر دارد . ضمن این که این تاثیر خود گفتاری آموزشی در درجات کم نسبت به درجات زیاد از پیچیدگی و دشواری مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

instructional self-talk on learning of Fundamental skills of Basketball with degrees of complexity and difficulty

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Sadeghian Shahi 1
  • Rosa Rahavi 2
  • Samaneh Khalilirad 3
1 Faculty of Humanities and Psychology Sciences of Yazd University
2 Alzahra uni, Sport Science Faculty
3 Faculty of Humanities and Psychology Sciences of Yazd University
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to examine effects of instructional self-talk on the acquisition and retention of task with degrees of complexity and difficulty on Fundamental skills of basketball in female students.
Materials and Methods: The 57 female students with an average age 19±0.82 were divided to 4 groups including: task with low complexity, “fast dribble” high complexity, “dribble with obstacle” low difficulty “throw from 1.5 m”, high difficulty “throw from 3 m”. Before the training of subjects, pre-test was performed. The subjects in the acquisition, 16 blocks of 5 trials practiced then, the acquisition test, after a week performed 1 block of 5 trials in the retention test. The data were analyzed by one way ANOVA, Bonferroni post hoc test.
Results: The results showed that there is a significant difference between experimental with degree of complexity and difficulty groups, in the acquisition and retention tests. These findings suggested that instruction self-talk is an effective factor on the performance and learning tasks with degree of complexity and difficulty, is also effective on some degree of low or high of complexity and difficulty.So that this effect was observed in a low complexity and difficulty.
Conclusion: It seems instructional self-talk effect acquisition and learning of Fundamental skills of Basketball with degrees of complexity and difficulty. In addition this effectiveness observed in low of degrees of complexity and difficulty in respect of high degrees of complexity and difficulty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional self-talk
  • task complexity
  • task difficulty
  • dribble
  • Basketball throw