طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی با نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در کارکنان فدراسیون های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده

سابقه و اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی با نقش واسطه‌ای دلبستگی شغلی در کارکنان فدراسیون های ورزشی بود. موادو روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی در نمونه‌ای 410 نفری از کارکنان فدراسیون های ورزشی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های عدالت سازمانی کالکیت، دلبستگی شغلی ادواردز و تعهد شغلی آلن مایر استفاده شده است که همگی از حیث روایی صوری و پایایی مورد تایید قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها بوسیله ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم-افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بطور معنی‌داری، تغییرات تعهد شغلی(68 درصد)، و دلبستگی شغلی(72 درصد) کارکنان را تبیین می‌کند(01/0>P) و همه ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای باعث افزایش دلبستگی شغلی کارکنان می شوند. همچنین، دلبستگی شغلی، بطور معنی‌داری تغییرات تعهد شغلی(74 درصد) را تبیین می‌کند(004/0=P). بعلاوه، نتایج مربوط به مدل ساختاری نشان داد که دلبستگی شغلی نقش واسطه‌ای معنی‌داری را در بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد شغلی کارکنان ایفا می‌کند(01/0>P). همچنین تحلیل شاخص‌های برازش مدل ساختاری تحقیق حاکی از این بود که مدل تحقیق دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه‌گیری متغیر اصلی تحقیق است. استنتاج: براساس نتایج پژوهش حاضر، تلاش روئسای فدراسیون‌ها در جهت برخورد یکسان با کارمندان (نظریه تساوی حقوق) و برقراری عدالت در محیط کاری می‌تواند آنان را به شغلشان دلبسته کرده و موجبات وفاداری کارمندان به سازمان و ارتقای تعهد شغلی آنان را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and fitting the structural model of organizational justice impact on job commitment with mediating role of job involvement in sports federations staffs

نویسندگان [English]

  • seyyed mostafa tayyebi sani 1
  • mohamad siavashi 2
  • hosein ameriyan 1
1 department of physical education, Islamic Azad University of Shahroud Branch
2 department of physical education, university of payame noor
چکیده [English]

Background & Purpose: The general purpose of this study was to design and fit the structural pattern of organizational justice impact on job commitment with the mediating role of job involvement in sports federations staffs. Materials & Methods: This descriptive-correlational study was conducted in a sample including 410 employees of sports federations. To collect data, Colquitt organizational justice, Edwards and Kilpatrick job involvement, and Allen & Meyer's job commitment questionnaires were used. Analyze of data, was done by correlation, confirmatory factor analysis and structural equation modeling in SPSS and LISREL softewares. Results: The results showed that the organizational justice significantly explained, the changes in job commitment (68%), and job involvement (72%) of staff (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural model
  • Organizational justice
  • Job commitment
  • job involvement
  • Sports federations