پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

2 گروه تربیت بدنی- دانشگاه آزاد شاهرود

3 دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

سابقه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان این وزارتخانه بود. مواد و روش‌ها: تعداد 265 نفر از کارکنان وزارت ورزش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعالی سازمانی EFQM؛ پرسشنامة توانمندسازی ساختاری بای و لاولر و پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، رگرسیون خطی چندگانه و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. یافته‌ها: مطابق نتایج، وضعیت «توانمندسازی ساختاری»، «توانمندسازی روانشناختی» و «تعالی سازمانی» در وزارت ورزش بترتیب «نامطلوب»، «متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد. همچنین نتایج نشان داد که توانمندسازی ساختاری، بطور معنی‌داری تغییرات توانمندسازی روانشناختی(51 درصد)، و تعالی سازمانی(67 درصد) و نیز توانمندسازی روانشناختی، بطور معنی‌داری تغییرات تعالی سازمانی(68 درصد) را تبیین می‌کنند(000/0=P). استنتاج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان بر تعالی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود؛ لذا بکارگیری شیوه‌های مدیریتی ویژه توانمندسازی کارکنان، برای تعالی و رشد این وزارتخانه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of organizational exellence in the ministry of sports and youth by staff structural and psychological empowerment

نویسندگان [English]

  • bagher morsal 1
  • Ali Fahiminezhad 2
  • MOHAMMAD SIAVASHI 3
  • hosein ameriyan 1
1 Islamic Azad University of Shahroud
2 Department of physical education, Islamic Azad University of Shahroud
3 Payame Noor university of Hamedan
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of this study was to predict the organizational exellence in the ministry of sports and youth by staff structural and psychological empowerment. Materials & Methods: 265 peoples were randomly selected from employees of this ministry. The EFQM organizational exellence, Bae & Lawler structural empowerment and Spreitzer psychological empowerment questionnaires were used for collecting data. Data analysis was don using single-sample t-test, multiple linear regression and structural equation modeling in SPSS and LISREL. Results: According the results, level of " structural empowerment", "psychological empowerment" and "organizational exellence" were assessed as "poor", "average" and "average", respectively. Also, the results showed that structural empowerment significantly explained, the changes in psychological empowerment (51%) and organizational excellence (67%), and psychological empowerment significantly explained, the changes in organizational excellence (68%, P=0.000). Conclusion: The results of current study indicate that staff structural and psychological empowerment is effective on organizational excellence of ministry of sport and youth. Thus, applying the managerial practices for staff empowerment, is recommended for growth and excellence of this ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational exellence
  • structural empowerment
  • psychological empowerment
  • ministry of sport and youth