تأثیر مداخلات رایانه ای حرکتی (ایکس باکس کینکت) بر مهارت های حرکتی درشت کودکان دارای تأخیر حرکتی: تاکید بر تمرینات مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته-دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استاد-دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مداخلات رایانه ای حرکتی مبتنی بر ایکس باکس بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان دارای تاخیر حرکتی بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و همچنین با توجه به نوع پژوهش در دسته پژوهش های کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه شرکت کننده در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی شهرستان دلفان در سال 95- 94 مشغول تحصیل بودند را شامل شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌های در دسترس استفاده شد و پس از انجام پیش آزمون با استفاده از چک لیستی که بر مبنای آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ (2000) تهیه شده بود 30 نفر که دارای تأخیر رشدی بودند انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه 15 نفری (تجربی و کنترل) گزینش شدند. گروه تجربی مداخلات بازی های ایکس باکس کینکت را به مدت سه ماه اجرا کردند در حالیکه گروه کنترل تمرین استاندارد شده و خاصی نداشت.
نتایج: بعد از آنکه نمونه های پژوهش با استفاده از آزمون الریخ-2 همگن شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین باقیماندة نمرات مهارت‌های حرکتی درشت (جابجایی و دستکاری) آزمودنیها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 = P).
نتیجه گیری: می توان با طراحی برنامه‌ متناسب رشدی ( برای مثال، ایکس باکس کینکت) و غنی سازی محیط آموزشی، فرصت رشد حرکات پایه که اساس رشد مهارت‌های ورزشی هستند را در کودکان دارای تأخیر حرکتی بهتر کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exergaming interventions (Xbox Kinect) on Gross Motor Skills of children with developmental motor delay: Emphasis on modern training

نویسندگان [English]

  • mohammad rostamipour 1
  • mohammad ali aslankhani 2
  • ehsan zarian 3
1 student-university of allameh tabatabai tehran
2 porfesor-university of allameh tabatabai
3 porfosor in university if allameh tabatabai tehran
چکیده [English]

Background&Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of Exergaming intervention(Xbox Kinect) on gross motor skills in children with developmental motor delay.
Methodology: The present research is semi-experimental and also according to the type of research in the category of applied researches. Participants were included all preschool and elementary students in years 95-94. Due to the large volume of the community, Available Sample method was used. Finally, 30 patients were selected that were commensurate whit the research objectives. After pretest based on Ulrich gross motor development tests (2000), they were divided randomly into two groups of 15(experience and control). The experimental group performed Xbox kinect games for three months, while the control group did not have a standardized workout.
Results: first to analysis of normal and homogeneity of data, we used k-s and levene tests. and the analysis of covariance was used to compare groups. The analysis of covariance results showed that there is a significant difference between subject's average of gross motor skills scores (movement and manipulation), (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergaming intervention
  • Gross motor skills
  • Motor delay