رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان نخبه و غیرنخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، روانشناسی بالینی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، روانشناسی تربیتی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2019.91801

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان نخبه و غیرنخبه بود.
روششناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی تکواندوکار نوجوان لیگ (دسته یک و برتر) در سال 1397 بودند. در این پژوهش 150 مرد (75 نخبه و 75 غیرنخبه) بهصورت نمونه‌گیری تصادفی بررسی شدند و مقیاسهای سرسختی ذهنی در ورزش (شیرد و همکاران، 2009) و خودشفقتی (رایس و همکاران، 2010) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهروش همزمان و تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بهطور معناداری بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی همبستگی وجود دارد و ابعاد سرسختی ذهنی (اطمینان، پایداری و کنترل) تغییرات خودشفقتی را تبیین می‎کند (001/0>p). بهعلاوه، تحلیل دادهها نشان داد که در مقایسه با گروه غیرنخبه، تکواندوکاران نخبه سرسختی ذهنی بالاتری دارند و به میزان بیشتری از راهبردهای خودشفقتی استفاده می‌کنند (001/0>p).
نتیجه گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی سرسختی ذهنی نقش مؤثری در خودشفقتی تکواندوکاران نوجوان ایفاء می‌کنند و تقویت راهبردهای خودشفقتورزی می‌تواند برای پی‌ریزی مداخلات و برنامه‌های آموزشی سرسختی ذهنی تکواندوکاران به ویژه سطح غیرنخبه مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mental Toughness and Self-Compassion in Elite and non- Elite Adolescent Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

  • MAHMOUD MOHEBBI 1
  • sahar zarei 2
1 PhD Student, Clinical Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Sahar Zarei, PhD Student, Educational Sport psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences Faculty of Physical Education and Sport Sciences University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The propose of this study was to investigate the relationship between mental toughness and self-compassion in elite and non-elite adolescent Taekwondo athletes.
Methodology: The research method was descriptive-correlational. the statistical population consisted of the all adolescent taekwondo athletes' participating in League competition (Premier and super League) in 2018. One hundred and fiftyand taekwondo athletes were selected via random sampling method and completed scales of sport mental toughness (Sheard & et al, 2009) and self-compassion (Reis & et al, 2010). The data were analyzed by Pearson correlation, multiple regression by inward methed, and One-way variance analysis (anova) tests.
Results: The results showed a significant relationship between mental toughness and self-compassion and dimension of mental toughness (confidence, consistency & control) positively predicts self-compassion variance (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • Mindfulness
  • Emotional Regulation
  • Adolescent Taekwondo Athletes
  • Mental Toughness