نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی- هیجانی بر تبحر حرکتی کودکان 9 تا 11 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی

2 ارشناسی ارشد تربیت بدنی

3 دبیر-مشاوره.آموزش وپرورش

4 دکتری تخصصی علوم تربیتی

چکیده

مقدمه و هدف: مهم ترین هدف دوران کودکی رشد مهارت های حرکتی است که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می‌کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجان بر تبحر حرکتی کودکان 9 تا 11 ساله بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر ابتدایی 9 تا 11 ساله شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند. 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی اندام موتل و کنروی(2000)، نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران(2007) و تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی(2005) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون دوربین-واتسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان انجام شد
نتایج: یافته ها نشان داد که بین اضطراب اجتماعی اندام و تبحر حرکتی کودکان رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین نظم جویی شناختی –هیجانی با تبحر حرکتی کودکان رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب اجتماعی اندام را می توان متغیری پیش بین برای تبحر حرکتی کودکان در جهت معکوس نظر گرفت. همچنین مولفه ی نظم جویی شناختی –هیجانی را می توان بعنوان متغیر پیش بین تبحر حرکتی در جهت مثبت در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social Physique anxiety and cognitive-emotional ordering on the motor skills of children aged 9-11

نویسندگان [English]

  • ali mostaaie 1
  • anvar niknam 2
  • naser Mehri Nejad 3
  • mosa bandak 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology. Payam Noor university
2 Master of Physical Education
3 Masters
4 Ph.D. in Educational Sciences
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The most important goal in childhood is the development of motor skills, According to recent research results, it plays a significant role in sport performance. The purpose of this research The role of social Physique anxiety and cognitive-emotional ordering on the motor skills of children aged 9-11

Methodology: The research method is descriptive and kind of Correlational. The Statistical population Contains Elementary schoolchildren aged 9 to 11 from City Urmia were studying in the academic year of 1397-87. The sample size was 200 students who were selected by multistage cluster sampling. The questionnaire of the social Physique anxiety Motle and Conroy questionnaire(2000), cognitive-emotional ordering Garnefeski et al questionnaire (2007) , and Brainwin-Oseretsky motor skills questionnaire (2005) were used for data collection.The Data analysis with Pearson Correlation Coefficient Kolmogorov-Smirnov test, camera-Watson test and multiple regression analysis simultaneously.
Results: The findings showed that there is a significant negative relationship between social physique anxiety and extreme motor skills in children. Also,There is a meaningful relationship between cognitive-emotional ordering and motor skills. The results of regression analysis showed that Social Physique anxiety of can be considered as a predictor variable for children's motor learning in reverse order. Also, The cognitive- emotional ordering can be considered as a predictor of the progressive movement in a positive direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Physique Anxiety
  • cognitive-emotional ordering
  • motor skills