تبیین الگوی ارتباطی کیفی مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با شاخص های شخصیتی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی کیفیت مهارت‌های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با ویژگی‌های شخصیتی آنان می باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش از جامعه کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در فصل 97-96 تعداد 160 داور به‌طور تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها بصورت میدانی از پرسشنامه شخصیتی نئو، کاستا و مک کری (1992) در مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، رگرسیون و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و پی ال اس، انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ کل ویژگی‌های شخصیتی 83/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل عملکرد 86/0 گزارش شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی داوران کشتی می تواند پیش بین مناسبی برای عملکرد آنان باشد. و از بین مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی متغیرهای سازگاری و وظیفه شناسی دارای همبستگی بالا با عملکرد و پایین ترین رابطه بین روان نژندی و عملکرد وجود داشت. همچنین یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت مشاهده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه‌های شخصیت و کیفیت و اثربخشی قضاوت داوران رابطه معناداری وجود دارد. دلیل این رابطه نیز می‌تواند بواسطه تفاوت محیط ورزش با سایر محیط‌های فعالیتی و عوامل تأثیرگذار بر آن باشد.

کلیدواژه‌ها