تبیین الگوی ارتباطی کیفی مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با شاخص های شخصیتی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی کیفیت مهارت‌های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با ویژگی‌های شخصیتی آنان می باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش از جامعه کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در فصل 97-96 تعداد 160 داور به‌طور تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها بصورت میدانی از پرسشنامه شخصیتی نئو، کاستا و مک کری (1992) در مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، رگرسیون و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و پی ال اس، انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ کل ویژگی‌های شخصیتی 83/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل عملکرد 86/0 گزارش شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی داوران کشتی می تواند پیش بین مناسبی برای عملکرد آنان باشد. و از بین مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی متغیرهای سازگاری و وظیفه شناسی دارای همبستگی بالا با عملکرد و پایین ترین رابطه بین روان نژندی و عملکرد وجود داشت. همچنین یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت مشاهده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه‌های شخصیت و کیفیت و اثربخشی قضاوت داوران رابطه معناداری وجود دارد. دلیل این رابطه نیز می‌تواند بواسطه تفاوت محیط ورزش با سایر محیط‌های فعالیتی و عوامل تأثیرگذار بر آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship model between the quality of the performance skills and the management of the referees wrestling with their character indicators

نویسندگان [English]

  • hojjat hossein oghli 1
  • mohammad siavashi 2
  • Abdoalmahdi Nasirzadeh 3
1 M.Sc., Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Department of Physical Education and Sport Sciences, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research, explaining the relationship model between the quality of the performance skills and the management of the referee's ship with their character indicators. The research method is descriptive correlational with practical purpose. In this study 160 officials of the committee Islamic Republic of Iran Wrestling Federation referee in season 96-97 of randomly selected. In order to data collection NEO Personality Inventory (Costa & McCrae, 1992) Five Likert Point. Data analysis was don using single-sample t-test, regression and structural equation modeling in SPSS and PLS and with 0/83 alpha Choronbach coefficient for NEO inventory and 0/86 Choronbach coefficient for Performance. The results showed that personality traits can predict the wrestling officials’ performance. Also, among personality traits conscientiousness and agreeableness have highest correlation with performance and there is lowest correlation between neurosis with performance. Also there is a relationship between personality dimensions and officials’ quality and effectiveness. The result of study showed that there is a significant relation between characteristic and the quality and the efficiency of referee’s judgment. The reason for this relation could be the difference of sport environment with the other activities environment and factors influencing on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Character
  • performance
  • Personality Characteristics
  • Referees
  • wrestling