تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات کراتینین، نیتروژن اوره خون، قند خون ناشتا و تری‌گلیسرید در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 استادیار گروه آموزشی روانشناسی بالینی، بخش روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ورزش مورد توجه بسیاری از بیماران دیابتی قرار گرفته است که می‌تواند به عنوان رویکردی مفید در حفظ سلامتی بدن، بهبود عملکرد متابولیکی بدن، کاهش خطر مرگ و میر قلبی- عروقی و همچنین در پیشگیری و درمان بیمارهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات کراتینین، نیتروژن اوره خون، قند خون ناشتا و تری‌گلیسرید در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

روش‌شناسی: در این پژوهش، 30 زن مسن چاق با دامنه سنی 40-60 سال به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس درصد چربی و شاخص توده بدنی به دو گروه کنترل (15 نفر) و گروه آزمایش (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی از نوع فزاینده بود که 3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا گردید. نمونه‌های خونی در حالت ناشتا، قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از انجام آخرین جلسه جمع‌آوری شد. پس از 12 هفته تمرین، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در صورت همگن بودن داده‌ها از آزمون تی مستقل و در صورت غیرهمگنی از آزمون تحلیل کواریانس در سطح 05/0≥P استفاده شد.

نتایج: طبق نتایج بدست آمده در مقایسه با گروه کنترل، تغییرات معناداری در سطوح پلاسمایی نیتروژن اوره خون (002/0P=)، قند خون ناشتا (0001/0P=) و تری‌گلیسرید (0001/0P=) وجود دارد. اما تفاوت معنی‌داری بین کراتینین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد (61/0P=).

نتیجه‌گیری: تمرینات هوازی می‌تواند موجب تسهیل روند ورود گلوکز به سلول، دفع اوره و کراتینین از بدن، لیپولیز و مصرف تری‌گلیسرید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise during 12 weeks on creatinine, blood urea nitrogen, fasting blood sugar, triglyceride changes in fat women with Diabetes Type 2

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dehghani 1
  • farhad daryanoosh 2
  • Norolah Mohammadi 3
  • Seyedeh Shiva Dadvand 4
1 MSc in exercise physiology, Department of Exercise Physiology, School of Education and Psychology, University of Shiraz, Iran
2 Associate Professor of exercise physiology, Department of Exercise Physiology, School of Education and Psychology, University of Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Student Phd in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction & purpose: Exercise has been attended by many diabetic patients;which can be used as a useful approach in maintaining body health, improving metabolic function of body, reducing the risk of cardiovascular death, and also in preventing and treating various diseases.The aim of the present study was to evaluate the effect of 12 weeks aerobic exercise on the changes of urea, creatinine, glucose and triglyceride levels in obese women with type 2 diabetes.

Methodology: In this study, 30 elderly obese women with an age range of 40-60 years were randomly selected and were divided into two groups of controls (n=15) and experiment (n=15) based on fat percentage and body mass index. Training program consists of aerobic exercise which was performed 3 times a week for 12 weeks. Blood samples in the fasting state were collected before the start of training sessions and 24 hours after the last training session.

Results: After 12 weeks of training, the test of covariance analysis was used at P≤0/05 level. According to obtained results compared with control group, there exist significant changes in plasma levels of blood urea nitrogen (P=0/002), glucose (P=0/0001) and triglycerides (P=0/0001). But there was no significant difference between creatinine level in control and experimental group (P=0/61).

Conclusion: The aerobic exercise can facilitates the entry of glucose into the cells, the body’s excretion of urea and creatinine, lipolysis and expenditure of triglyceride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Blood urea nitrogen
  • Creatinine
  • Fasting blood sugar
  • Triglyceride