ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، پیام نور، کرج، ایران

2 استاد اقتصاد، پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، تبیینی (علی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 32 تیم لیگ برتر فوتبال کشور در سال­های 1394 و 1395 بودند.
روش شناسی: جهت جمع­آوری داده­ها از اطلاعات موجود در سایت­های سازمان لیگ، بانک مرکزی، ورزش 3، نود و همچنین مصاحبه با مدیران و روابط عمومی­های باشگاه­ها منتخب استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم‌افزار E Views (نسخه 9) در سطح 5/0 استفاده گردید.
نتایج:  نتایج نشان داد که میزان اعتبار تیم‌ها، سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه و وجود هوادار بیشتر در ورزشگاه، اثری مثبت و معنادار بر موفقیت آن‌ها داشته (05/0  P ≤) ، اما میزان حمایت مالی، شهر محل استقرار تیم‌ها، تحصیلات کادر فنی و برخورداری از مربی خارجی بر موفقیت تیم‌ها اثری معنادار نداشته است (05/0 <P).
نتیجه گیری: بنابراین می­توان گفت که با توجه به نقش مثبت میزان اعتبار تیم‌ها در به خدمت گرفتن بازیکنان، کادر فنی و همچنین امکانات بهتر و به‌تبع آن تلاش برای جذب هواداران بیشتر و همچنین سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تیم‌های بزرگ‌سال، می‌توان بیان کرد سایر تیم‌ها نیز می‌توانند با الگو گرفتن از تیم‌های موفق و الگو گرفتن از روش آن‌ها در کسب موفقیت تلاش نموده و از طرفی از هدر رفت هزینه‌ها و سقوط به سطوح پایین‌تر که با ضررهای مالی فراوانی همراه می‌باشند، جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها