تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانش آموخته-دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مقدمه و هدف:  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش  شناختی  بود.
روش شناسی: بدین منظور در یک پژوهش نیمه تجربی 20 سالمند دارای اختلال شناختی (با میانگین قد 3/3±150 سانتی‌متر، وزن 6/3±041/35 کیلوگرم، سن 5/2±45/9سال) به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و  به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی که به صورت طرح تحقیقی دو گروهی پیش‌آزمون پس‌آزمون اجرا گردید که کارکردهای شناختی سنجیده شد.
نتایج: تجزیه ‌وتحلیل آماری داده­ها از طریق آزمون تحلیل واریانس در سطح معنا­داری 05/0p≤ انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش  شناختی تاثیر مثبت داشت(05/0p₌).
نتیجه گیری: در نهایت بر اساس نتیجه به‌دست‌آمده تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی کارکردهای اجرایی را بهبود داده است، پس  انجام طولانی‌مدت این تمرینات می‌تواند شیوه مداخله ای مؤثری برای بهبود کارکردهای اجرایی در سالمندان دارای اختلال پردازش شناختی باشد.
کلید واژه ها: تمرینات ذهن-بدن، کارکردهای اجرایی، اختلال پردازش شناختی

کلیدواژه‌ها