تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانش آموخته-دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مقدمه و هدف:  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش  شناختی  بود.
روش شناسی: بدین منظور در یک پژوهش نیمه تجربی 20 سالمند دارای اختلال شناختی (با میانگین قد 3/3±150 سانتی‌متر، وزن 6/3±041/35 کیلوگرم، سن 5/2±45/9سال) به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و  به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی که به صورت طرح تحقیقی دو گروهی پیش‌آزمون پس‌آزمون اجرا گردید که کارکردهای شناختی سنجیده شد.
نتایج: تجزیه ‌وتحلیل آماری داده­ها از طریق آزمون تحلیل واریانس در سطح معنا­داری 05/0p≤ انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش  شناختی تاثیر مثبت داشت(05/0p₌).
نتیجه گیری: در نهایت بر اساس نتیجه به‌دست‌آمده تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی کارکردهای اجرایی را بهبود داده است، پس  انجام طولانی‌مدت این تمرینات می‌تواند شیوه مداخله ای مؤثری برای بهبود کارکردهای اجرایی در سالمندان دارای اختلال پردازش شناختی باشد.
کلید واژه ها: تمرینات ذهن-بدن، کارکردهای اجرایی، اختلال پردازش شناختی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mind-body training with cognitive-motor approach on executive functions of elderly with cognitive processing disorder

نویسندگان [English]

  • Asia Golzari 1
  • Hengameh Parsa Ziabari 2
  • mohammad rostamipour 3
1 PhD student of motor Behavior of Kharazmi University
2 Master of motor Behavior, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 student-university of allameh tabatabai tehran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of the present study was to determine the effect of mind-body exercises with cognitive-motor approach on executive functions of elderly with cognitive processing disorder.
Methodology: In this quasi-experimental study, 20 elderly people with cognitive impairment (mean height 150 ± 3.3 cm, weight 35.04 ± 3.6 kg, age 9.45 2 2.5 years) were targeted and available. They were selected and randomly divided into two groups. This quasi-experimental and applied research was conducted as a two-group pretest-posttest research design that measured cognitive functions.
Results: Statistical analysis was performed using ANOVA at the significant level of p≤0.05. The results of this study showed that mind-body exercises with cognitive-motor approach had positive effect on executive functions of elderly with cognitive processing disorder (p₌0.05).
Conclusion: Based on the results, mind-body exercises with cognitive-motor approach have improved executive functions, so long-term exercise can be an effective intervention for improving executive functions in elderly with cognitive processing disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mind-body exercises
  • executive functions
  • cognitive processing disorder