بررسی تاثیر بازی های اگزرگیم و سنتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان دارای تاخیر حرکتی 9-7 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی - رفتار حرکتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 12. استادیار، گروه علوم ورزشی - رفتار حرکتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 3. استادیار، گروه علوم ورزشی - رفتار حرکتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های اگزرگیم و سنتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان دارای تاخیر حرکتی 9-7 ساله شهر یزد انجام شد.

روش شناسی: طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش تمام کودکان 9-7 ساله دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی 98-97 بودند که به صورت تصادفی انتخاب و داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. در نهایت 60 نفر که متناسب با اهداف تحقیق بودند انتخاب شدند. پس ازآن پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) انجام گرفت و بر اساس نمره کسب کرده در این دو آزمون، داوطلبان به صورت تصادفی در 3 گروه مساوی (n =20) اگرزگیم، سنتی و کنترل جای داده شدند. گروه اول برنامه‌ اگزرگیم (دو و میدانی، بولینگ  وفوگپلی) را در 8 هفته (هر هفته 2 جلسه) اجرا کردند. گروه دوم برنامه‌ تمرینی سنتی (تمرینات حسی – حرکتی) را در 8 هفته (هر هفته 2 جلسه) اجرا کردند. گروه سوم گروه کنترل که در آن داوطلبان بدون فعالیت سازمان دهی شده بودند.

نتایج: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تمرینات اگزرگیم و سنتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان 9-7 ساله تأثیر مثبت دارد و بین تمرینات سنتی و اگزرگیم در بحث مهارت های حرکتی کودکان 9-7 ساله تفاوت معنی داری وجود ندارد. این دو نوع برنامه ی تمرینی نسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتری داشتند (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exergame and Traditional Games on the Development of Fundamental Movement Skills in Children with Developmental Motor Delay of 7-9 Years Old

نویسندگان [English]

  • Hamideh Soltani 1
  • Mohammad Reza Sadeghian 2
  • Hossein Samadi 3
1 Master student of Motor Behavior, Yazd University, Iran, Yazd
2 Assistant Professor, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of exergame and traditional games on the development of fundamental movement skills in 7-9 year old children with developmental motor delay in Yazd.

Methodology: The experimental design of this study was pretest-posttest with control group. The study population consisted of all children aged 7–9 years of primary school in Yazd in the school year 97-98 who were randomly selected and participated in this study voluntarily. Finally, 60 individuals were selected that fit the research objectives. After that the pre-test was performed using TGMD-2 and based on the scores obtained in these two tests, the volunteers were randomly divided into 3 equal groups (n = 20). The first group performed the Exergame program (athletics, bowling, and wrestling) for 8 weeks (2 sessions per week). The second group performed the traditional training program (sensory-motor training) in 8 weeks (2 sessions per week). The third group was the control group where the volunteers were organized without activity.

Results: The results of the analysis of covariance showed that exergame and traditional exercises had a positive effect on fundamental movement skills of 7-9 years old children and there was a significant difference between traditional and exergame exercises in motor skills discussion of 7-9 years old children. Does not exist. These two types of training programs were more effective than the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergame
  • Traditional
  • Fundamental movement skills