بررسی تفاوت دو شدت گرم کردن متوسط و شدید در پاسخ های پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریکاوری پس از فعالیت پیشینه پیوسته در زنان بسکتبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت انجام گرم کردن و تاثیر آن بر مکانیزم های فیزیولوژیکی پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریکاوری ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شدت گرم کردن بر پاسخ پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریکاوری پس از فعالیت بیشینه ی پیوسته در بازیکنان بسکتبال زن انجام پذیرفت.
روش:  7 بازیکن بسکتبال زن با میانگین سنی  52/1 ± 21  سال ، قد 72/3 ± 8/166 سانتی متر ، توده بدن  76/5 ± 85/60 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدن 72/1 ± 7/21 کیلو گرم بر متر مربع و حداکثر اکسیژن مصرفی برابر با 40/3 ± 44/41 میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه  در این پژوهش شرکت کردند. پس از اندازه گیری Vo2max، آزمودنی ها در دو جلسه جداگانه، دو پروتکل گرم کردن متوسط و شدید را اجرا و سپس فعالیت بیشینه پیوسته (پروتکل بالک و ویر)، تا رسیدن به حد واماندگی انجام دادند. تمام گازهای تنفسی در طی فعالیت و 10 دقیقه از ابتدای دوره ریکاوری با استفاده از دستگاه تجزیه گاز های تنفسی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی همبسته استفاده شد.
 یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش در نصف زمان ریکاوری و نصف زمان ریکاوری نبض اکسیژن تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه گیری: گرم کردن بدون توجه به شدت آن، سبب بهبود اجرای ورزشی می شود اما روند تغییرات اکسیژن مصرفی در دوره ی ریکاوری پس از این دو نوع پروتکل ورزشی مشابه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Warming Intensity on Oxygen Dynamics Response to Recovery Period After Continuous Maximum Activity in Basketball Women

نویسندگان [English]

  • Elham Shahabpour 1
  • Hamid Agaali Nejad 2
1 Doctor of Sport Biochemistry and Metabolism, Shiraz university, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Corresponding Author Address: Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Hamid Agha-Ali Nejad, Tehran, Iran.Background and Aim: Regarding the importance of warming and its effect on the physiological mechanisms of oxygen consumption in the recovery period, the present study aimed to investigate the effect of warming intensity on the response to oxygen consumption dynamics of recovery period after continuous maximal exercise in female basketball players. Done.
Methodology: Seven female basketball players with mean age of 21 /1 1.52 years, height of 166.8 3 3.72 cm, body mass of 60.85 5 5.76 kg and mean body mass index of 21.7 ± 1.72 In this study, the maximum oxygen consumption was 41.44 ± 3.40 ml / kg. After measuring Vo2max, the subjects performed two moderate and intense warm-up protocols in two separate sessions and then continued maximal activity (the Balck and Weir protocols) to reach the exhaustion. All respiratory gases were collected during the activity and 10 minutes from the beginning of the recovery period using a respiratory gas analyzer. Data were analyzed using paired t-test.
Results: According to the results of the study, there was no significant difference between half recovery time and half recovery time (P <0.05).
Conclusion:  Regardless of its intensity, warming improves athletic performance, but the process of changes in oxygen consumption in the recovery period after the two exercise protocols is similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxygen dynamics of recovery period
  • Warming up
  • Continuous maximal activity