بررسی کیفیت و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه: با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رشدحرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی،(مربی شنا ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از بیماریهای رایج در حال حاضر سرطان بوده که سومین عامل مرگ محسوب می­شود هدف از مطالعه حاضر بررسی بهبود کیفیت و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی بود.
 روش­شناسی: به همین منظور تعداد 8 نفر در محدوده سنی 35-50 سال که بعد از عمل جراحی جهت کنترل بیماری به پژشک متخصص انکولوژی مراجعه می­کردند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت  8 جلسه در برنامه یادگیری شنا شرکت کردند و گروه کنترل در این مدت به فعالیت­های روزانه خود پرداختند. لازم به ذکر است که هردو گروه پرسشنامه های کیفیت زندگی  SF-36و امید به زندگی  AHS را بصورت پیش آزمون و پس­آزمون تکمیل نمودند و داده ها با استفاده از آزمون­های t تحلیل گردید.
نتایج: نتایج حاکی از اثر مثبت تمرینات پایه شنا بر کیفیت و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بود. همچنین تفاوت بین آزمودنی های گروه تجربی و کنترل معنادار بود و گروه تجربی عملکرد بهتری از خود نشان داد.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، تمرینات پایه شنا برای بهبود کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Quality and Life Expectancy in Women with Breast Cancer: The Mediating Role of Exercise Participation

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi 1
  • M. Sheikh 2
  • P. Pourhasan 3
  • F. Mombini 4
1
2 Associate Prof, Dept of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M. Sc, Dept of Motor Behavior, shooshtar University, shooshtar, Iran
4 M. Sc, Dept of Motor Behavior, shooshtar University, shooshtar, Iran
چکیده [English]

Introduction &Purpose: Today, the cancer is one the common diseases; it is the third cause of death around the world. However, this study aimed to investigate the improvement in life quality and life expectancy of women with breast cancer with mediating role of participation in sports activities.
 Methodology: For this purpose, 8 patients aged between 35-50 years old who referred to an oncology specialist were selected as sample; they were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group participated in swimming learning program for 8 sessions, and the control group performed their daily activities during this period. It should be noted that both groups completed SF-36 Quality of Life and AHS Life Expectancy Questionnaires in pre-test and post-test. The data were analyzed using t-tests.
Results: The findings indicated that the swimming basics moves impacted positively on quality of life and life expectancy. The difference between experimental and control groups was significant; the experimental group showed better performance.
Conclusion: Based on findings, the swimming basic moves were recommended to improve the quality of life and life expectancy of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Life Expectancy
  • Swimming
  • Cancer