بررسی کیفیت و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه: با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رشدحرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی،(مربی شنا ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از بیماریهای رایج در حال حاضر سرطان بوده که سومین عامل مرگ محسوب می­شود هدف از مطالعه حاضر بررسی بهبود کیفیت و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی بود.
 روش­شناسی: به همین منظور تعداد 8 نفر در محدوده سنی 35-50 سال که بعد از عمل جراحی جهت کنترل بیماری به پژشک متخصص انکولوژی مراجعه می­کردند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت  8 جلسه در برنامه یادگیری شنا شرکت کردند و گروه کنترل در این مدت به فعالیت­های روزانه خود پرداختند. لازم به ذکر است که هردو گروه پرسشنامه های کیفیت زندگی  SF-36و امید به زندگی  AHS را بصورت پیش آزمون و پس­آزمون تکمیل نمودند و داده ها با استفاده از آزمون­های t تحلیل گردید.
نتایج: نتایج حاکی از اثر مثبت تمرینات پایه شنا بر کیفیت و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بود. همچنین تفاوت بین آزمودنی های گروه تجربی و کنترل معنادار بود و گروه تجربی عملکرد بهتری از خود نشان داد.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، تمرینات پایه شنا برای بهبود کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها