سرمایه روان شناختی، مبنای مزیت رقابتی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خورسگان اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه سرمایه روانشناختی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دلفان بود. روش پژوهش، علی مقایسه ای است.
روش شناسی:  آزمودنی های پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی(88 نفر) و غیر تربیت بدنی(360 نفر) دلفان بودند. کلیه دبیران تربیت بدنی به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. در مورد دبیران غیرتربیت بدنی، با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن، گرجسی و مورگان، تعداد 175 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، مقدار 83/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، با توجه به عدم طبیعی بودن بودن توزیع، از آزمون یو من ویتنی و آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی و ابعاد آن (شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی) تفاوت معنی داری وجود داشت(05/0≥P). همچنین بین اولویت بندی عوامل سرمایه روانشناختی در بین دو گروه تفاوت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Capital, Based on Competitive Advantage of Physical and Non-Physical Education

نویسندگان [English]

  • Akram Pur Rezaian 1
  • Behrouz Zeinati 2
  • Maryam Gholami Gholbaghhi 3
  • habnam Amiri 4
1 M.Sc., Sport Management, Sports Event Tendency, Razi University of Kerman
2 M.Sc., Sport Management, Sports Event Trend, Islamic Azad University, Boroujerd Branch
3 M.Sc., Sport Pathology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan
4 M.Sc., Educational Management, Islamic Azad University, Khorramabad Branch
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to evaluate and compare the psychological capital of physical education and non-physical education teachers in Delphi. The research method is causal comparative.
Methodology: The subjects included all physical education teachers (n = 88) and non-physical education (n = 360) dolphins. All teachers of physical education were considered as sample size by the whole number method. In the case of non-physical educators, 175 individuals were selected by simple random sampling method using the sample size table of Cohen, Georgia, and Morgan. The psychological capital questionnaire of Lutz (2007) was used to measure psychological capital. The validity of the questionnaire was formally approved by the supervisor. Reliability of the questionnaires was calculated 0.83 using Cronbach's alpha test. To analyze the data, due to abnormal distribution, U Mann Whitney and Friedman tests were used.
Results: The findings showed that there was a significant difference between the psychological capital of physical education and non-physical education teachers (including self-efficacy, hope, resilience and optimism) (P≥0.05). There was also a difference between the two groups regarding the prioritization of psychological capital factors.
Conclusion: It can be concluded that the topics discussed in explaining the results of this study are likely to have generality and applicability for teachers of physical education as an athlete community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • Self-efficacy
  • Hope
  • Resilience
  • Optimism