سرمایه روان شناختی، مبنای مزیت رقابتی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خورسگان اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه سرمایه روانشناختی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دلفان بود. روش پژوهش، علی مقایسه ای است.
روش شناسی:  آزمودنی های پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی(88 نفر) و غیر تربیت بدنی(360 نفر) دلفان بودند. کلیه دبیران تربیت بدنی به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. در مورد دبیران غیرتربیت بدنی، با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن، گرجسی و مورگان، تعداد 175 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، مقدار 83/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، با توجه به عدم طبیعی بودن بودن توزیع، از آزمون یو من ویتنی و آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی و ابعاد آن (شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی) تفاوت معنی داری وجود داشت(05/0≥P). همچنین بین اولویت بندی عوامل سرمایه روانشناختی در بین دو گروه تفاوت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها