اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه اول شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی رکترای مشاوره

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و باتوجه به شیوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی1398 –1397می باشد .نمونه آماری این پژوهش28 نفر می باشد که به شیوه نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب و به شیوه تصادفی در دوگروه آزمایش ( 14 ) و کنترل( 14 ) نفر جایگزین شدند.برای گرد آوری اطلاعات درمورد سازگاری نمونه آماری از پرسشنامه اختلال رفتاری راتر(1964) و پرسشنامه قلدری(BS)ستفاده شد..برای تجزیه وتحلیل داده ها از دوبخش آمار توصیفی واستنباطی استفاده می شود که در بخش توصیفی از فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان موثر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته حاضر پیشنهاد می شود برنامه آموزش مهارت های زندگی به عنوان بخشی از برنامه‏های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس و سایر عوامل مدرسه در جهت ارتقای سطح سازگاری اجتماعی دانش آموزان و کاهش زورگویی وقلدری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training on social adjustment and Bullying Reduction in Tehran Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • mosa bandak 1
  • Mariam Bahadori 2
  • shahrzad riggi 3
1 lecturer
2 phd student at family counseling
3 PhD student in family consoling
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on social adjustment and reduction of bullying among students. According to the purpose of this study, the data were collected using a quasi-experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study includes all students in the secondary school of Tehran in the academic year of 2018-2019 . The statistical population of this study was 30 people selected by multistage cluster sampling from among the statistical population and randomly divided into two groups (14) And control (n = 14) were used. A social adjustment scale and bulling scale (BS) were used to collect information. For data analysis, descriptive and noninvasive statistics were used. In the descriptive section of frequency, central incidence and dispersion indices, and Inferential analysis of covariance analysis (ANCOVA) was used. The results showed that life skills training is effective on social adjustment in reducing student bullying. According to the findings of this study, it is suggested that a life skills training program should be used as part of in-service training programs for school counselors and other school principals in order to enhance the skills of bullying and aggressive students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills education
  • social adjustment Bulling
  • Secondary schools student