نویسنده = ریحانه سلیمانی
شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 471-481

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ریحانه سلیمانی