شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی از جمله برنامه هایی است که در اهداف بلند مدت اجرایی دولت قرار گرفته است؛ کشورهای در حال توسعه همچون ایران، به دلیل تحولات جهانی با مسائلی همچون افت و خیزهای بالای حمایت‌های دولتی به بخش ورزش، نبود برنامه‌های یکپارجه و نبود برنامه ای جامع برای جذب مشارکت بخش خصوصی روبرو بوده اند. هدف از انجام تحقیق شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی در استان البرز بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران اماکن ورزشی بخش خصوصی استان البرز بود (172 نفر) که با مراجعه به جدول مورگان و توجه به پدیده افت آزمودنی، محقق 130 نفر از مدیران اماکن ورزشی بخش خصوصی را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفت. با توجه به اهداف تحقیق و در جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته موانع واگذاری خصوصی‌سازی در ورزش استفاده شد که متغیر های استخراج شده شامل چهار بخش موانع اقتصادی، موانع سیاسی - حقوقی، موانع اجتماعی - فرهنگی و موانع مدیریتی بودند. برای تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه از متخصصان و اساتید رشته مدیریت ورزشی استفاده و مورد تایید قرار گرفت؛ همچنین پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. در راستای تحلیل داده‌های تحقیق از روش آزمون فریدمن برای بررسی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد رتبه‌های موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی با یکدیگر تفاوت دارند. موانع مدیریتی با میانگین (84/2) اولین اولویت، و بعد از ان به ترتیب موانع اقتصادی با میانگین (66/2)، موانع اجتماعی با میانگین (14/2) و در پایین ترین اولویت موانع سیاسی با میانگین (02/2) جای دارد. پیشنهاد می شود که با واگذاری بخش زیان ده به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی، کنار گذاشتن بنگاه های دولتی ناتوان و تعامل بین دستگاه‌های متولی ورزش و حذف موازی کاری-ها می توان شرایط را برای پیشبرد اهداف و از میان برداشتن موانع واگذاری اماکن ورزشی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying obstacles to the transfer of public sports facilities to the private sector in Alborz province

نویسندگان [English]

  • Abdoalmahdi Nasirzadeh 1
  • Dr. Reyhaneh Soleimani Dr. Reyhaneh Soleimani 2
1 Assisstant professor in Sport Management in Payame Noor University
2 M.Sc., Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The transfer of public sports facilities to the private sector is one of the programs that has been included in the long-term executive goals of the government; Developing countries such as Iran have faced issues such as high fluctuations in government support for the sports sector, a lack of integrated programs, and a lack of a comprehensive program to attract private sector participation due to global developments. The purpose of this study was to identify the barriers to the transfer of public sports facilities to the private sector in Alborz province. The statistical population of the study included all managers of private sports facilities in Alborz province (172 people). By referring to Morgan table and considering the phenomenon of dropout, the researcher considered 130 managers of private sports facilities as a statistical sample. According to the objectives of the research and in order to collect the required information, a researcher-made questionnaire on privatization transfer barriers in sports was used. The extracted variables included four sections: economic barriers, political-legal barriers, socio-cultural barriers and managerial barriers. Specialists and professors of sports management were used and approved to confirm the face validity and content of the questionnaire; The reliability of the questionnaire was 0.86 using Cronbach's alpha. In order to analyze the research data, the Friedman test method was used to examine and prioritize the barriers to the transfer of public sports facilities to the private sector. Findings showed that the ranks of barriers to the transfer of public sports facilities to the private sector differ. Management barriers with an average (2.84) first priority, followed by economic barriers with an average (2.66), social barriers with an average (2.14) and in the lowest priority political barriers with an average (2.02) ) It is appropriate to. It is suggested that by handing over the loss-making sector to the private sector by government agencies, leaving out incompetent government agencies and interacting with the agencies in charge of sports and eliminating parallel work, the conditions can be set for advancing goals and removing obstacles. Assignment of sports venues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization in Sports
  • Sports Venues
  • Alborz Province