نویسنده = سمیراء کامیابی
مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه کشوری

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 117-123

سمیراء کامیابی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اشرف امینی


ارتباط بین شدت ناتوانی، درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-45

سمیراء کامیابی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ عبدالحمید دانشجو؛ حانیه سبزکار؛ سمیه گرجی بازیاری