کلیدواژه‌ها = فعالیت مقاومتی
اثرات تمرین های مقاومتی حاد بر سطوح آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 20-13

شهین درخشانی؛ حسن فرجی؛ فرامرز هوشیاری