کلیدواژه‌ها = "الزامات
طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 421-430

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سیدحسینی؛ مرجان صفاری