طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: برای این‌که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری‌های فناورانه تبدیل شده و تجاری‌سازی شود. بدون تردید تجاری‌سازی یافته‌های علوم ورزشی و ورود آن‌ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می‌طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده‌های پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری‌سازی جمع‌آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست‌های تجاری‌سازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به‌عنوان الزامات آن به شمار می‌روند.
نتیجه‌گیری: مدل به‌دست‌آمده فراسوی دیدگاه‌های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست‌های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری‌سازی تأکید دارد و می‌تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری‌سازی در علوم ورزشی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها