طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: برای این‌که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری‌های فناورانه تبدیل شده و تجاری‌سازی شود. بدون تردید تجاری‌سازی یافته‌های علوم ورزشی و ورود آن‌ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می‌طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده‌های پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری‌سازی جمع‌آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست‌های تجاری‌سازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به‌عنوان الزامات آن به شمار می‌روند.
نتیجه‌گیری: مدل به‌دست‌آمده فراسوی دیدگاه‌های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست‌های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری‌سازی تأکید دارد و می‌تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری‌سازی در علوم ورزشی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Research Commercialization Requirements in Sport Sciences

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Rasool Norouzi Seyedhoseini 3
  • Marjan Saffari 3
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Introduction & Purpose: In order for sport sciences knowledge to contribute to the development of society, it must be transformed into technological innovations and commercialized. Undoubtedly, the commercialization of sport sciences findings and their entry into the field of practice requires its own requirements. The purpose of this study is to design a model for the commercialization requirements of research findings in sport sciences.
Methodology: The present study was conducted by a qualitative method with exploratory-fundamental nature. Research data were collected by a purposive sampling method using a snowball technique and based on in-depth semi-structured interviews with commercialization experts. The number of participants in research by the use of theoretical saturation reached 17 individuals. According to grounded theory and constructive approach, data were analyzed after coding.
Results: Finally, four dimensions of commercialization requirements were identified, including entrepreneurial self-efficacy, educational system transformation, social norms, and commercialization policies in the sport sciences.
Conclusion: The resulting model, beyond conventional views and pure devotion to foreign policy and development from the top to the down, emphasizes the actor Identification approach to commercialization and can be a long and important step for the development of commercialization in sport sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Requirements
  • Commercialization
  • Constructive
  • Sport sciences
  • Entrepreneurship"