بررسی ارتباط بین خودپندارۀ بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون و کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: از این پژوهش بررسی ارتباط بین خودپندارۀ بدنی و موفّقیت ورزش با حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار بود. روش شناسی: روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، براساس نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای یکصد نفر در رشته‌های مختلف والیبال، بدمینتون و کشتی بطور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامۀ‌ مشخصات فردی، خودپندارۀ بدنی و خود تنظیمی در ورزش و همچنین آزمون‌های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی و کنترل نیرو دست برتر آبلاکووا استفاده شد. نتایج: اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس‌ها بررسی شدند. یافته‌ها رابطۀ معناداری را بین خودپندارۀ بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در گروه‌های مختلف نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد ورزش‌هایی که عامل اصلی موفّقیت در آنها حس حرکت دست برتر می‌باشد از حس حرکت بهتر و خودپندارۀ بدنی بیشتری برخوردارند.کلید واژه‌ها: خودپندارۀ بدنی، کنترل نیرو، تنظیم زاویه دست برتر، خودتنظیمی در ورزش، ورزشکاران.

کلیدواژه‌ها