دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1399 
طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

صفحه 421-430

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سیدحسینی؛ مرجان صفاری


مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی