شناسایی و اولویت‌بندی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار بسیار اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست‌گذاری درست برای توسعه‌ی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع کارآفرینی در ورزش می‌باشد.
روش‌شناسی: در این تحقیق از نظرات 15 نفر از خبرگان ورزشی که با بهره‌گیری از روش گلوله برفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، استفاده شد. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان (روش دلفی) به شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش پرداخته شده است. پس از شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش دیمتل (DEMATEL)، روابط درونی بین موانع مشخص و مدل شبکه متناظر با آن ترسیم گردید. سپس بر اساس مدل شبکه ارائه شده، پرسشنامه خبرگان به منظور تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع با استفاده از ANP طراحی گردید.
نتایج: نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت‌بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، موانع محیطی (با وزن 499/0) دارای بیشترین درجه اهمیت و موانع رفتاری (با وزن 119/0) دارای کمترین اهمیت می‌باشند.
بحث و نتیجه‌گیری: باید موضوع کارآفرینی در ورزش به عنوان یک ارزش و یک ضرورت در جامعه مورد توجه همگانی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization barriers to entrepreneurship in sport using a combination DEMATEL and network analysis process (ANP)

نویسندگان [English]

  • ebrahim hosieni 1
  • Fatemeh moradi Barzal Abad 2
  • Masoumeh Bazdi Langari 2
  • ali maleki 3
  • Parvin Shooshinasab 2
1 university of tehran
2 Hakim Sabzevari University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Nowadays, sports in economy, especially production and employment for youth excellence, are conducive to a favorable business environment. In this regard, understanding the barriers to entrepreneurship in sport helps to make the right policy for the development of the business environment. Given the importance of the subject, the purpose of this study is to identify and prioritize barriers to entrepreneurship in sport.
Methodology: In this study, the opinions of 15 sports experts who were considered as sample using snowball method were used. For this purpose, in this study, first, using library studies and interviewing experts (Delphi method), we identified barriers to entrepreneurship in sport. After identifying the barriers to entrepreneurship in sport using the DEMATEL method, the internal relationships between the identified barriers and the corresponding network model were plotted. Then based on the presented network model, the expert questionnaire was designed to determine the degree of importance of each barrier using ANP.
Results: The results of the combined ANP and DEMATEL approach to weighting the criteria and prioritizing the effective factors indicate that among the factors, environmental barriers (weight 0.499) have the highest importance and behavioral barriers (weight 0. 119) have the least importance.
Conclusion: Entrepreneurship in sport should be considered as a value and a necessity in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship in Sport
  • Business
  • DEMATEL Method
  • Network Analysis Process Method