دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 125-235 
شناسایی و اولویت‌بندی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

صفحه 177-186

میرابراهیم حسینی؛ فاطمه مرادی برزل آباد؛ معصومه بزدی لنگری؛ علی ملکی؛ پروین شوشی نسب