مدل ساختاری جهت گیری های راهبردی و عملکرد تجاری سازی محصولات جدید ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانسگاه تربیت مدیرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

4 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: کسب‌و‌کارهای نوپا به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهایی که علاقه‌مند به ثروت‌آفرینی پایدار و کاربست دانش و ایده‌های دانشگاهی هستند، نمی‌توانند صرفاً بر مبنای‌ فعالیت‌های یک جانبه به موفقیت دست یابند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر تبیین مدل ساختاری جهت‌گیری‌های راهبردی و عملکرد تجاری‌سازی محصولات جدید در کسب‌و‌کارهای نوپای ورزشی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان استارتاپ‌های ورزشی فعال در سراسر کشور تشکیل دادند. به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماری به روش کل‌شمار انجام گرفت (93=n). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 19 سؤال تخصصی بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 2 نفر از اساتید کارآفرینی تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که جهت‌گیری‌های راهبردی شامل بازارگرایی، گرایش فناورانه و گرایش کارآفرینانه به ترتیب بر عملکرد تجاری‌سازی محصولات جدید ورزشی اثر مستقیم و معناداری دارند. هم‌چنین، اثر غیرمستقیم و معنادار یادگیری راهبردی به عنوان متغیر میانجی تأیید شد.
نتیجه‌گیری: کارآفرینان و مدیران استارتاپ‌های ورزشی برای دستیابی به تجاری‌سازی موفق محصولات خود باید راهبردهای شرکت خود را در کنار یکدیگر قرار دهند و به طور پیوسته در جستجوی دانش جدید و کاربرد آن در مراحل مختلف تولید محصول جدید باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Strategic Orientations and Commercialization Product of New Sport Products

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Mohammad Reza Miri 3
  • Ahmad Rajabi 4
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
3 Islamic Azad University of Kerman
4 Tehran University
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Start-ups, especially those interested in sustainable wealth creation and the application of academic knowledge and ideas, cannot succeed solely on the basis of one-sided activities. Therefore, the purpose of the present study was to explain the structural model of strategic orientations and the commercialization performance of new products in sports start-ups.
Methodology: This is an applied study and research method was descriptive-survey. The statistical population of this study was the entrepreneurs of active sports startups all over the country. Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 19 specialized questions. The content validity of the questionnaire was confirmed by 7 professors of sports management and 2 professors of entrepreneurship. Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test and composite reliability. To analyze data and investigating model fit, structural equation modeling and PLS software were used.
Results: The results showed that strategic orientations including market orientation, technological orientation, and entrepreneurial orientation, have a direct and significant effect on the commercialization performance of new sports products, respectively. Also, the indirect and significant effect of strategic learning was confirmed as a mediating variable.
Conclusion: Entrepreneurs and managers of sports startups should put their company's strategies together in order to achieve the successful commercialization of their products and be constantly looking for new knowledge and its application in different stages of new product production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Startup
  • Commercialization
  • Strategic orientation
  • Sport"