بررسی اولویت بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی(مطالعه موردی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.کرمانشاه.ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش تعیین و رتبه بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی استان همدان بود . با توجه به اهداف پژوهش منابع مالی، تجهیزات و امکانات ورزشی از دیدگاه مدیران هیئتهای ورزشی، ورزشکارن، مدیران اداره ورزش و جوانان، مربیان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور 116 آزمودنی پرسشنامه هارا تکمیل نمودند. داده ها باآزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با توزیع ابتدایی پرسشنامه ها بین تعداد 15 نفر از متخصصین رشته تربیت بدنی و اعمال نظرات اصلاحی تاییدشد. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع که پس از جمع آوری پایایی کل پرسشنامه 91%محاسبه گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که از بین عوامل تجهیزات وامکانات «توسعه تعداد اماکن تخصصی »، از بین عوامل مالی «نظام تقسیم عادلانه منابع مالی دارای بالاترین اولویت می باشند(p

کلیدواژه‌ها