تأثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر سطوح انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین در مردان میانسال دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: مزایای اثرات تمرینات اینتروال با شدت بالا بر شاخص‌های گلیسمی در افراد دارای اضافه وزن و چاق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر سطوح انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین در مردان میانسال دارای اضافه وزن بود.
روش‌شناسی: تعداد 20 نفر مرد میانسال غیر فعال دارای اضافه وزن به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین، تمرینات اینتروال با شدت بالا (90-80% ضربان قلب بیشینه) را برای 6 هفته انجام دادند. بعد از نمونه‌گیری خون، غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ‌سنجی با فناوری گلوکز اکسیداز، انسولین سرم به روش الایزا و مقاومت به انسولین اندازه‌گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات اینتروال با شدت بالا تأثیر معنی‌داری بر کاهش سطوح انسولین (001/0=P) و گلوکز پلاسمایی (001/0=P) و مقاومت به انسولین (001/0=P) در مردان میانسال دارای اضافه وزن داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده، می‌توان گفت که تمرینات اینتروال با شدت بالا، شاخص‌های گلیسیمی را در مردان میانسال دارای اضافه وزن بهبود می‌دهد و مقاومت به انسولین را در آنها کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of High Intensity Interval Training on the Level of Insulin, Glucose and Insulin Resistance in Overweight Middle-aged Men

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ghadamkhairi 1
  • Maryam Abbasi 2
  • Mohammad Reza Yousofi 2
1 MSc of Physiology, Department of Sports Sciences, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Sciences, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction &Purpose: The benefits of high-intensity interval training (HIIT) on glycemic index in overweight and obese people are less well defined. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity interval training on insulin, glucose and insulin resistance levels in overweight middle-aged men.
Methodology: Twenty overweight middle-aged men were randomly divided into control and exercise groups. The exercise group performed the high-intensity interval training (90-80%) of maximum heart rate) for 6 weeks. After blood sampling, the concentration of glucose was measured by enzymatic staining with glucose oxidase technology, serum insulin by ELISA and insulin resistance.
Results: The results showed that the high-intensity interval training had a significant effect on insulin (P= 0.001) and plasma glucose (P= 0.001) and insulin resistance (P= 0.001) in Overweight middle-aged men.
Conclusion: According to the research results, High-intensity interval training improved glycemic index in overweight middle-aged men and decreased insulin resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training
  • Insulin
  • Insulin Resistance
  • Glucose
  • Overweight