ارتباط پرخاشگری کلامی مربی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران نوجوان: نقش واسطه ای سرسختی ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2020.109271

چکیده

مقدمه و هدف: پرخاشگری کلامی مربی، اضطراب رقابتی و سرسختی ذهنی سه عامل مهم اثرگذار بر تجربیات ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر پرخاشگری کلامی مربی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران نوجوان با نقش واسطه‌ای سرسختی ذهنی بود.
روش: در این مطالعه مقطعی، 155 دختر ورزشکار رزمی کار (میانگین و انحراف سنی= 38/ 1 ±15/02سال) سه پرسشنامه‌ پرخاشگری کلامی مربی، اضطراب رقابتی -2 و سرسختی ذهنی در ورزش را در طول جلسۀ تمرین تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی تحلیل شد و آزمون بوت استراپ جهت تعیین نقش واسطه‌ای سرسختی ذهنی استفاده شد.
یافته‌ها: نشان داد که پرخاشگری کلامی مربی با اضطراب رقابتی ارتباط مثبت و با سرسختی ذهنی ارتباط منفی معناداری دارد. همچنین سرسختی ذهنی واسطه تأثیر پرخاشگری کلامی مربیان بر اضطراب رقابتی بود.
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش، اشاره دارد به اینکه پرخاشگری کلامی مربی به افزایش اضطراب رقابتی در ورزشکاران نوجوان می انجامد و سرسختی ذهنی بالاتر به کاهش ادراک پرخاشگری کلامی مربی و تجربه کمتر اضطراب رقابتی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches Verbal Aggressiveness and Competitive Anxiety among Adolescent: A Mental Toughness Mediation Analysis

نویسندگان [English]

  • Athena Gharayagh Zandi
  • sahar zarei
Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: coaches’verbal aggression, competitive anxiety, and mental stubbornness are three important factors influencing athletes' experiences. This study aimed to examine the relationship between coaches’verbal aggressiveness and competitive anxiety with the meditation of mental toughness among adolescent athletes.
Method: in this cross-sectional study, One hundred and fifty-five girl martial arts athletes (Mage = 15.02, SD = 1.38) completed three questionnaires: coaches' verbal aggressiveness, competitive anxiety-2 and mental toughness in sport during their training sessions. The data were analyzed by using the correlation coefficient and Bootstrap test (to determine the mediating role of mental toughness).
Results: The results revealed that coaches’ verbal aggressiveness associated positively with competitive anxiety and negatively with mental toughness. The effect of coaches’ verbal aggressiveness on competitive anxiety was mediated by mental toughness.
Conclusion: All findings indicate that coaches’verbal aggressiveness increase competitive anxiety in adolescent athletes and self-compassion plays an important role in moderating the coaches’verbal aggressiveness and competitive anxiety among athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • Verbal Aggressiveness
  • Mental Toughness
  • Motivational Climate