تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر میزان درد مفصل و دامنه حرکتی ورزشکاران رشته تیراندازی مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

سندرم گیر افتادگی شانه معمول‌ترین اختلال شانه است به نحوی که ۴۴ تا ۴۵ درصد مراجعات پزشکی بیماران مبتلا به دردهای شانه را تشکیل می‌دهد که مهمترین عامل درد و محدودیت حرکتی در مفصل شانه می باشد در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر میزان درد مفصل و دامنه حرکتی ورزشکاران رشته تیراندازی مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه بود.  جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران رشته تیراندازی مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه با دامنه سنی 20 تا 30 سال بوده، که به یک مرکز مشاوره و تندرستی مراجعه نمودند، از این میان، 20 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به دو گروه تجربی  و کنترل تقسیم شدند، در ادامه یک گروه به مدت شش هفته، و هر هفته 3 جلسه تحت تمرین با استفاده از تمرینات مقاومتی با کش قرار گرفت، و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل، صرفا فعالیت­های روزمره خود را انجام می­داد.سپس، به منظور اندازه گیری پیش آزمون و پس آزمون دامنه حرکتی از دستگاه الکتروگونیامتر، و برای ارزیابی میزان درد از مقیاس آنالوگ بصری (Visual Analog Scale(VAS) استفاده گردید. همچنین داده ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تمرینات با کش اثر معنی داری بر دامنه حرکتی و کاهش درد آزمودنی­های گروه تجربی دارد و دامنه حرکتی مفصل شانه در حرکات آبداکشن، چرخش داخلی و خارجی بعد برنامه تمرینی بهبود یافت. با توجه به نتایج می­توان گفت که تمرینات مقاومتی با کش بر بهبود درد مفصل و دامنه حرکتی ورزشکاران رشته تیراندازی مبتلا به گیرافتادگی شانه موثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of selected corrective exercises on the amount of joint pain and range of motion of athletes in the field of shooting with shoulder retardation syndrome

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sadeghi 1
  • e.mohammadalinasab e.mohammadalinasab 2
1 Master of Pathology and Corrective Movements, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Assistant Professor of Corrective Movements and Sports Pathology, Department of Sports Physiology and Corrective Movements, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Shoulder prolapse syndrome is the most common shoulder disorder, accounting for 44 to 45 percent of medical conditions in patients with shoulder pain, which is the most important cause of pain and limited mobility in the shoulder joint. The amount of joint pain and range of motion of shooting athletes with shoulder retardation syndrome was significant.  The statistical population of this study included athletes in the field of shooting with shoulder retardation syndrome aged 20 to 30 years, who referred to a counseling and health center, of which, 20 people were selected as statistical samples and divided into two experimental groups The controls were divided, followed by one group for six weeks, and three sessions each week using cache resistance training, and the other group, as a control group, performed only their daily activities. Then, in order to measure the pre-test and post-test range of motion of the electromagnetic device, and to assess the amount of pain, Visual Analog Scale (VAS) was used. Also, the data were analyzed using t-test. .The results showed that stretching exercises had a significant effect on the range of motion and pain relief of experimental group subjects, and the range of motion of the shoulder joint was improved in abdction movements, internal and external rotation after the training program. Based on the results, it can be said that stretching resistance exercises are effective in improving joint pain and range of motion of athletes in the field of shooting with shoulder dislocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoulder retention syndrome
  • range of motion
  • pain
  • shooters