اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر کاهش تحریف های شناختی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر کاهش تحریف های شناختی دانشجویان دختر بود.
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر است، جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر در تمامی مقاطع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 1636 نفر بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیر تصادفی داوطلبانه استفاده شد. بدین صورت که از بین کسانی که به صورت داطلبانه پرسشنامه پر کردند، 30 نفر که بیشترین نمره را در تحریف شناختی نشان داده بودند، انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شناخت درمانی مبتنی بر فراخوانی افکار و مفروضه ها به صورت گروهی در 9 جلسه و هر جلسه به مدت 1 ساعت و نیم برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردد. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه ی تحریف های شناختی (آلبرت الیس،) بود.
تحلیل کواریانس نتایج نشان داد که مداخله موثر بوده و منجر به بهبود تحریف شناختی گروه آزمایش گردیده است(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of treatment-based summoning of thoughts and assumptions in reducing cognitive distortions female students

نویسندگان [English]

  • Arezo Abdolmaleki 1
  • korosh Goodarzi 2
1 Department of Psychology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of treatment-based summoning of thoughts and assumptions on reducing the cognitive distortions of female students. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test design with unequal control group, The statistical population of the study included all female students in all levels of Islamic Azad University of Hamedan, who in the academic year 94-93, 1636 people. Non-random sampling method was used for voluntary selection. In this way, among those who duly filled out the questionnaire, The 30 subjects who showed the highest score in cognitive distortion were selected and then randomly assigned to two experimental and control groups. Cognitive therapy based on the call of thoughts and assumptions was grouped in 9 sessions and each session was given for 1 hour and a half for the experimental group and the control group did not receive any treatment. The instrument for measuring data was the Cognitive Distortion Questionnaire (Albert Ellis).The results of covariance analysis indicated that the intervention was effective and resulted in improved Cognitive distortion in the experimental group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive distortions
  • Cognitive Therapy
  • Students
  • Summoning of thoughts and assumptions