بررسی نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تاثیر سرمایه فکری و سرمایه فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی( مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش سرمایه فکری و سرمایه فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، بود. پژوهش از نوع کاربردی با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به تعداد 176 نفر تشکیل دادند که نمونه با توجه به محدود بودن جامعه آماری به‌صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه‌های استاندارد ارزیابی سرمایه فکری، سرمایه فرهنگی، بهره‌وری نیروی انسانی و پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی بود. روایی پرسشنامه‌ها به تأیید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری (84/0)، سرمایه فرهنگی (79/0)، بهره‌وری (81/0) و مسئولیت اجتماعی (91/0) محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و PLS3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، سرمایه فکری و فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر معناداری دارند. همچنین سرمایه فرهنگی و سرمایه فکری بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارند. لذا برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی علاوه بر دارایی‌های ملموس بر دارایی‌های ناملموس کارکنان سرمایه‌گذاری شود و با ایجاد ارتباطات مؤثر بین آنان زمینه رشد سازمان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها