بررسی نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تاثیر سرمایه فکری و سرمایه فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی( مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش سرمایه فکری و سرمایه فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، بود. پژوهش از نوع کاربردی با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به تعداد 176 نفر تشکیل دادند که نمونه با توجه به محدود بودن جامعه آماری به‌صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه‌های استاندارد ارزیابی سرمایه فکری، سرمایه فرهنگی، بهره‌وری نیروی انسانی و پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی بود. روایی پرسشنامه‌ها به تأیید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری (84/0)، سرمایه فرهنگی (79/0)، بهره‌وری (81/0) و مسئولیت اجتماعی (91/0) محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و PLS3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، سرمایه فکری و فرهنگی بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر معناداری دارند. همچنین سرمایه فرهنگی و سرمایه فکری بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارند. لذا برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی علاوه بر دارایی‌های ملموس بر دارایی‌های ناملموس کارکنان سرمایه‌گذاری شود و با ایجاد ارتباطات مؤثر بین آنان زمینه رشد سازمان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of social responsibility in the impact of intellectual capital and cultural capital on human resource productivity (Case study: Isfahan General Directorate of Sports and Youth)

نویسندگان [English]

  • abdolmahdi nasirzade 1
  • Sedighe Eslami 1
  • Mohhamd Reza Shahali 2
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Masters, Department of Sports Management, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the role of intellectual capital and cultural capital on human resource productivity with the mediating role of social responsibility in Isfahan's General Directorate of Sport and Youth. The type of research was applied research and the method was descriptive-correlation study and the statistical population of the study consisted of all employees of Isfahan province's youth and youth general office (176). All of the employees was selected as sample. The instruments used in this study were Intellectual Capital Assessment Standard Questionnaire, Cultural Capital Standard Questionnaire, Productivity Standard Questionnaire and Social Responsibility Standard Questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by 10 experts and their reliability in a pilot test with 30 subjects with Cronbach's alpha for the questionnaire of intellectual capital (0.84), cultural capital (0.79), productivity (0.81) and responsibility Social (0.91) was calculated. Descriptive, inferential statistical methods, Kolmogorov-Smirnof test, simple linear regression test using SPSS software version 24 and SPSS software version 3 were used for data analysis. The results showed that cultural and intellectual capital had significant effect on human resource productivity. Also, cultural capital and intellectual capital had significant effect on social responsibility, but there was no significant relationship between social responsibility and human resource productivity. Therefore, in order to increase the productivity of human resources, in addition to tangible assets, invest in the intangible assets of the employees and provide them with the opportunity to build effective relationship between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Cultural Capital
  • Productivity
  • Social Responsibility