تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم (BS) بر عملکرد بی هوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده بود.
روش شناسی: در پژوهشی نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل دارونما، 10 مرد سالم تمرین کرده پس از شرکت در جلسه اول جهت اندازه گیری ویژگی های آنتروپومتری، مقادیر استراحتی لاکتات و عملکرد بی هوازی پایه، در یک جلسه پلاسبو (محلولی حاوی 2 درصد دکستروز) و سپس یک جلسه مکمل (3/0 ‌گرم BS به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن) شرکت کردند. پلاسبو یا مکمل 60 دقیقه قبل از جلسات آزمون مصرف می شد. نمونه خونی از سیاهرگ بازویی نیز یک ساعت قبل از جلسه اول و 5 دقیقه بعد از جلسات دوم و سوم توسط اخذ شد. توان بی هوازی اوج و میانگین نیز با آزمون بی هوازی رست مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر و بونفرونی در سطح معناداری 05/0 بررسی شدند.
نتایج: مصرف کوتاه مدت BS در مقایسه با پلاسبو به کاهش معنادار پاسخ لاکتات به فعالیت ورزشی ( 0/008˂ ϼ)و افزایش توان بی هوازی میانگین (0/006˂ ϼ) منجر می شود. با این حال، مصرف BS در مقایسه با پلاسبو، اثر معناداری بر توان بی هوازی اوج ( 0/32= ϼ) ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت BS می تواند به کاهش پاسخ لاکتات به فعالیت ورزشی و افزایش توان بی هوازی میانگین کمک کند، ولی بر توان بی هوازی اوج اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of acute ‎Sodium Bicarbonate supplementation on anaerobic performance and lactate response of healthy trained men

نویسندگان [English]

  • AhmadReza Eshaghian 1
  • Abbas Ali gaeini 2
  • Ali Asghsr ravasi 2
1 M.Sc., Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of Short term use Sodium Bicarbonate
(BS) on anaerobic performance and lactate response of healthy trained men.
Methodology: In a semi-experimental study, 10 healthy trained men after attending in the first session to measure anthropometry characteristics, rest lactate level and basic anaerobic performance, participated in one sessions of placebo (A solution containing 2% dextrose) and then one sessions of BS supplement (0.3 gr per kg of body weight. Placebo or BS was taken 60 minute before intervention sessions. blood samples were taken 1 hour before 1st session and 5 minutes after the 2nd and 3rd sessions. Average and maximal anaerobic performance were measured by rast test. At the end, data were analyzed by repeated measure test as well as the follow-up Bonfroni test, at a significance level of 0/05.
Results: Results showed that acute BS supplementation compared to placebo, significantly reduced lactate response to exercise (ϼ˂0/008) and increased average anaerobic power (ϼ˂0/006). nevertheless, acute BS supplementation compared to placebo, didn't have a significant effect on maximal anaerobic power (ϼ=0/32).
Conclusion: We find that acute SB supplementation can reduce lactate response to exercise and increase average anaerobic, but doesn’t seem to have a significant effect on maximal anaerobic power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium Bicarbonate
  • ergogenic aids
  • healthy trained men
  • sport performance