تاثیر بازی‌های سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی های سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال یادگیری بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی استان سمنان(شهرستان سمنان) را در سال 99-98 تشکیل دادند که در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 20 نفر از کودکانی بودند که در آزمون کی مت نمرات مشابه ای را کسب کردند. نمونه گیری به صورت دردسترس انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه، که شامل یک گروه تجربی(که بازی های سواد حرکتی را اجرا کرد) و یک گروه کنترل(که هیچ تمرینی نداشت) بود. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از آزمون ریاضیات ایران کی مت(سنجش پیشرفت تحصیلی) استفاده شد.  بر اساس نمره پیش آزمون کودکان در دو  گروه همگن شدند. گروه اول تمرین منتخب که بر گرفته از برنامه بازی های سواد حرکتی در زمینه رشد مهارت‌های حرکتی شامل ورزش، بازی، و واکنش‌های فعال که برای کودکان است را انجام دادند. گروه دوم تنها به فعالیت های روزمره پرداختند. این برنامه‌ها در 8 هفته که هر هفته شامل 2 جلسه و در مجموع 16 جلسه می‌باشد اجرا شد. هر جلسه 45 دقیقه بود که بازی های سواد حرکتی (که برگرفته از کتاب سواد حرکتی در حرکت بود) را اجرا کردند. نتایج نشان داد که گروه تجربی در بحث پیشرفت تحصیلی بهتر از گروه کنترل در مقایسه نمرات پس آزمون بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of movement literacy games on the academic achievement of children with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Elahe Saleh Targh 1
  • Ahmad Fakharian 2
1 Master's student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Master's student in the field of job counseling of Islamic Azad University, Tonekabon branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of movement literacy games on the academic achievement of children with learning disabilities. The present study was a quasi-experimental with a posttest with a control group. This research was based on the purpose of applied research. The statistical population of this study consisted of students with learning disabilities in the primary school of Semnan province (Semnan city) in 1998-99, who were studying in special schools. The statistical sample consisted of 20 children who scored similar scores on the K-Mat test. Sampling was performed available. Samples were randomly divided into two groups, which included an experimental group (which performed movement literacy games) and a control group (which had no training). To measure academic achievement, Iran K Matt Mathematics Test (academic achievement measurement) was used. According to the pre-test score, the children were homogenized in two groups. The first group did a selection of exercises from the Motion Literacy Games program to develop motor skills, including sports, play, and active reactions for children. The second group only dealt with daily activities. These programs were implemented in 8 weeks, which include 2 sessions per week and a total of 16 sessions. Each session lasted 45 minutes, with games of motor literacy (taken from the book physical Literacy on the Move). The results showed that the experimental group was better in the academic achievement discussion than the control group in comparing post-test scores.