رابطه بین میزان اعتیاد به تمرین و افسردگی ورزشکاران نخبه در ایام قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر کرونا ویروس (کووید-19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطۀ اعتیاد به تمرین و افسردگی ورزشکاران نخبه در دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر ویروس کووید-19 بود.
روش شناسی: نمونه آماری را 134ورزشکار نخبه (64 مرد) با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در رشته های مختلف ورزشی در سطح سوپرلیگ و ملی، با میانگین 87/20 (15 تا 35 سال) تشکیل دادند. برای سنجش اعتیاد به تمرین، سیاهۀ اعتیاد به تمرین تری و همکاران و برای افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد، بین اعتیاد به تمرین و افسردگی رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین مؤلفه اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین با افسردگی، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین به طور معناداری افسردگی را پیش بینی کرد (05/0p < ).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در دوران قرنطینه ناشی از کووید-19با کاهش مؤلفۀ اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین، افسردگی ورزشکاران افزایش پیدا می کند. همچنین مؤلفه اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین پیش بینی کنندۀ افسردگی ورزشکاران بود و ورزشکاران علائم افسردگی را به صورت آتیپیکال نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Exercise Addiction and Depression of Elite Athletes during Quarantine and Closure of Sports Venues and Events due to Corona Virus (Covid-19)

نویسندگان [English]

  • Behnam Ghabel Damirchi 1
  • hedye dabbagh 2
  • Ghazal Khanjani 2
  • hassan gharayagh zandi 3
1 Master of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Master of Sport Psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating the relationship between exercise addiction and depression of athletes and closure of sports venues and events due to corona virus (Covid-19).
Methodology: The current study was a descriptive correlational one. The participants of the study consisted of 134 elite athletes (64 men) who had at least 5 years of sports experience at the level of the super league and national with an average age of 20.87 (15 to 35 years). To measure exercise addiction, exercise addiction checklist of Terry et al. has been applied, and Beck’s depression questionnaire has been used to measure the depression. The collected data has been analyzed by means of Spearman's correlation coefficient and regression.
Results: The results of the study revealed no significant relationship between exercise addiction and depression. However, not only there is a negative significant relationship between the importance and prominence of the role of exercise with depression, but also it significantly predicted depression (p < 0.05).
Conclusions: According to the findings, during quarantine due to Covid-19, with decreasing importance and prominence of the role of exercise, depression of athletes will be increased. Moreover, the importance and prominence of the role of exercise was a predictor of depression and athletes also show depression symptoms atypically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Depression
  • Exercise Addiction
  • Elite Athletes