کووید-19 و تأثیر قرنطینه ناشی از آن بر پدیده های روانشناختی: اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی در ورزشکاران حرفه ای در دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر ویروس کووید-19 بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود. نمونه آماری را 134ورزشکار نخبه (64 مرد) با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در رشته های مختلف ورزشی در سطح سوپرلیگ و ملی، با میانگین 20/87 (15 تا 35 سال) تشکیل دادند. برای سنجش تعهد ورزشی، پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران و برای اعتیاد به تمرین، سیاهۀ اعتیاد به تمرین تری و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و رگرسیون انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد، بین تعهد ورزشی و مؤلفه های تعهد و لذت ورزشی، فشار اجتماعی و سرمایه گذاری شخصی با اعتیاد به تمرین رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تعهد ورزشی و مؤلفه های آن %29 تغییرپذیری در نمرات تعهد ورزشی را تبیین می کنند. همچنین سرمایه گذاری شخصی به طور معنادار اعتیاد به تمرین را پیش بینی کرد (p < 0/05).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در دوران قرنطینه ناشی از کووید- 19با کاهش تعهد ورزشی، اعتیاد به تمرین ورزشکاران نیز کاهش پیدا می کند. همچنین مؤلفه سرمایه گذاری شخصی پیش بینی کننده مناسبی برای اعتیاد به تمرین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid-19 and its Quarantine Impact on Psychological Phenomena’s: Exercise Addiction and Sport Commitment of Elite Athletes

نویسندگان [English]

  • Behnam Ghabel Damirchi 1
  • Ghazal Khanjani 2
  • hedye dabbagh 3
  • hassan gharayagh zandi 4
1 Master of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master of Sport Psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
4 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating the relationship between exercise addiction and sport commitment of athletes and closure of sports venues and events due to corona virus (Covid-19).
Methodology: The current study was a descriptive correlational one. The participants of the study consisted of 134 elite athletes (64 men) who had at least 5 years of sports experience at the level of the super league and national with an average age of 20.87 (15 to 35 years). To measure Sport Commitment, Sport Commitment Questionnaire of Scanlan et al. has been applied, and Terry et al.’s exercise addiction checklist has been used to measure the exercise addiction. The collected data has been analyzed by means of Spearman's correlation coefficient and regression.
Results: The results of the study revealed a significant positive relationship between sport commitment and components of sport commitment and enjoyment, social constraints and personal investment with exercise addiction. In addition, sport commitment and its components explain 29% of the variability of exercise addiction scores. Besides, personal investment significantly predicted exercise addiction (p < 0.05).
Conclusions: According to the findings, during due to Covid-19, with decreasing sport commitment, exercise addiction of athletes will be increased. Moreover, personal investment was also a good predictor of exercise addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Exercise Addiction
  • Elite Athletes
  • Sport Commitment