تاثیر چهار هفته تمرینات منتخب تعادلی بر کاهش خطر سقوط زنان سالمند غیر فعال با نقص تعادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر تربیت بدنی

چکیده

مقدمه: با بالا رفتن سن مشکلات اسکلتی و عضلانی نیز افزایش می یابد و سالمندان را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار میدهد. سالمندی با کاهش ظرفیت فیزیولوژیکی و عملکردی در ارتباط است که میتواند باعث افزایش ناتوانی و خطر سقوط شود. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرینات منتخب تعادلی بر کاهش خطر سقوط زنان سالمند غیر فعال با نقص تعادل می باشد.
روش بررسی: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون است، که در آن 30 زن سالمند 60 تا 70 سال به‌ صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی(15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات منتخب تعادلی (4 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 30 دقیقه) را اجرا نمودند. قبل و پس از 4 هفته تمرینات، به منظور اندازه گیری خطر سقوط آزمودنی ها از آزمون تعادلی برگ استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون‌ آماری تی مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در گروه تجربی تفاوت معناداری در امتیازات کسب‌ شده بین دو مرحله پیش ‌آزمون و پس‌ آزمون در کاهش خطر سقوط وجود دارد، (0/05≥p). این در حالی است که در گروه کنترل برای کاهش خطر سقوط تفاوت معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری: از نتایج تحقیق حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به تاثیر مثبت تمرینات میتوان احتمال داد که با استفاده از تمرینات منتخب تعادلی خطرسقوط و اختلال در پوسچر سالمندان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks of selected balance exercises on reducing the risk of falling inactive elderly women with balance defects

نویسنده [English]

  • Zahra noruzi
Physical Education Instructor
چکیده [English]

Background and Aims: Problems Musculoskeletal increase with age, which affects the older people at different levels. Old age is associated with reduced physiological capacity that can lead to increased disability, loss of balance and falling. The purpose of the present study was to evaluate the effect of the effect of four weeks of selective balancing exercises on reducing the Risk of falling of inactive elderly women with imbalance.
Materials and Methods: This study is a semi experimental research with pretest-posttest plan, in which 30 women elderly between 60 and 70 years were randomly divided into experimental (n=15) and one control groups (n=15). The experimental group did selective balancing exercises (4 weeks, 3 sessions per week, each session 30 minutes). In order to assess on Risk of falling of subject, Berg Balance Scale test was used. To analyze the data, independent t-test using SPSS software was used.
Results: The results showed that in the experimental group, there was a significant difference in the scores obtained between the two pre-test and post-test stages in reducing the risk of falling (p <0.05). However, there was no significant difference in the control group to reduce the risk of falling.
Conclusion: This study showed that selective balancing exercises reduce can improve postural control and decrease the risk of falls in the elderly. Therefore it can be used to reduce risk of falls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balancing exercises
  • static balance
  • Risk of falling
  • Elder