تاثیر بازی درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای پسران 7 الی 10 سال مبتلا به اختلال طیف اُتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران - - دانشگاه

2 دانشیار دانشیار رفتار حرکتی.گروه رفتار حرکتی. دانشکده تربیت بدنی .دانشگاه تهران. تهران. ایران - - دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف ازاین پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای پسران دارای اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا بود.    
روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان شامل 17 کودک پسر مبتلا به اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا بودند که در دامنه سنی 7 تا 10 سال قرار داشتند و به یکی از مراکز اُتیسم در شهر تهران مراجعه کرده بودند.  17 کودک توسط نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله در 12 جلسه 90 دقیقه ای، هر هفته دو جلسه انجام شد؛ و والدین آنها نیز در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، مقیاس درجه بندی مهارت‌های اجتماعی-نسخه والدین گرشام و الیوت، همراه با پرسشنامه مشکلات رفتاری جوهانس روهانس را پر کردند.
نتایج: داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بازی درمانی بر روی مؤلفه های همکاری (0.04=P)، رفتار های بیرونی (0.02=P) و درونی (0.04=P) در مهارت‌های اجتماعی و مؤلفه های رفتارهای کلیشه‌ای (0.001=P) در مشکلات رفتاری تاثیر گذار بوده است.
نتیجه گیری : نتایج نشان داد که  بازی درمانی بر روی مهارت اجتماعی و رفتارهای کلیشه پسران اتیسم تاثیرمثبت دارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Play Therapy on Social Skills and Stereotypical Behavior of Boys Aged from 7 to 10 Years old with Autism Spectrum Disorders

نویسندگان [English]

  • محبوب داداش زاده 1
  • Mahmoud sheikh 2
  • Hossein Dadashzadeh 3
  • Saber Ghaderi 3
1 Master’s degree Master’s degree in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences and Physical Education, Tehran University, Tehran, Iran. - - Faculty of Physical Education Tehran University
2 Associate Professor Associate Professor in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education Tehran University, Tehran, Iran - - Faculty of Physical Education Tehran University
3 MSc Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction & Purpose:This study was done to evaluate the effect of play therapy on social skills and stereotypical behavior of boys with high-functioning autism spectrum disorders.
Methodology: The present study was a semi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. Participants included 17 boys with high-functioning autism disorders who were between the age range of 7 and 10 years old and referred to one of the autism centers of Tehran. Seventeen children were selected by purposive sampling and were randomly assigned into two experimental and control groups. The intervention was performed in 12 sessions of 90 minutes, twice a week; The Social skills rating system (SSRS) –Parent version, Gresham and Elliot (1990) and the behavior problems inventory, Johannes Rojahn were completed by participants’ parents twice, as pre-test and post-test.
Results: Data were analyzed by using multivariate covariance analysis. The results of multivariate analysis of covariance showed that play therapy is effective on co-operation (P = 0.04), external behavior (P=0.02), and internal behavior components of social skills (P = 0.01) and stereotypical behaviors components of behavioral problems (P=0.001).
Conclusion: These findings showed that play therapy can be considered as an evidence-based treatment for children with autism spectrum disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • Play therapy
  • Social Skills
  • Stereotyped behaviors