تأثیر آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان تحقیق حاضر 45 نفر از دانش‌آموزان ورزشکار نوجوان دختر استان تهران با دامنه سنی 11 الی 15 سال بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. همه آزمودنیها از سلامت جسمانی و روانی برخوردار بودند. نمونه‌های تحقیق در سه گروه کنترل، آرام‌سازی و ذهن آگاهی تقسیم شدند و دو گروه آزمایش (گروه آرام‌سازی و ذهن آگاهی) تحت مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی مارتنز قبل و بعد از مداخله توسط آزمودنی‌ها پر شد. برای بررسی تغییرات درون‌گروهی و بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس مرکب با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 24 انجام گرفت.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که همه مداخله‌ها باعث کاهش اضطراب بدنی و شناختی شد. گروه ذهن آگاهی کاهش بیش‌تری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند اما گروه تصویرسازی و آرام‌سازی تفاوت معنی‌داری در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق با همدیگر نداشتند.
نتیجه‌گیری: گروه ذهن آگاهی کاهش بیش‌تری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند و نمرات اعتماد به نفس آن‌ها بیش‌تر از بقیه گروه آرام‌سازی و کنترل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of relaxation and mindfulness on female adolescent sports anxiety

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Roodsarabi
  • Behrouz Abdoli
  • Alireza Farsi
University
چکیده [English]

Introduction & Objective: The aim of this study was to investigate relaxation and mindfulness on sports anxiety in female adolescents.
Methodology: The participants of the present study were 45 adolescent female student athletes from Tehran province with an age range of 11 to 15 years who were selected by convenience sampling. All subjects were physically and mentally healthy. The research samples were divided into three groups of control, relaxation and mindfulness and two experimental groups (relaxation and mindfulness group) were intervened. The Martens Competitive Anxiety Questionnaire was filled out by the subjects before and after the intervention. Combined analysis of variance test was performed using SPSS software version 24 to examine intra-group and inter-group changes.
Results: The results showed that all interventions reduced physical and cognitive anxiety. The mindfulness group had a greater reduction in physical and cognitive anxiety, but the imaging and relaxation groups did not differ significantly in any of the research variables.
Conclusion: The mindfulness group had a greater decrease in physical and cognitive anxiety and their self-confidence scores were higher than the rest of the relaxation and control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Relaxation
  • Competitive anxiety