تأثیر آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان تحقیق حاضر 45 نفر از دانش‌آموزان ورزشکار نوجوان دختر استان تهران با دامنه سنی 11 الی 15 سال بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. همه آزمودنیها از سلامت جسمانی و روانی برخوردار بودند. نمونه‌های تحقیق در سه گروه کنترل، آرام‌سازی و ذهن آگاهی تقسیم شدند و دو گروه آزمایش (گروه آرام‌سازی و ذهن آگاهی) تحت مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی مارتنز قبل و بعد از مداخله توسط آزمودنی‌ها پر شد. برای بررسی تغییرات درون‌گروهی و بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس مرکب با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 24 انجام گرفت.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که همه مداخله‌ها باعث کاهش اضطراب بدنی و شناختی شد. گروه ذهن آگاهی کاهش بیش‌تری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند اما گروه تصویرسازی و آرام‌سازی تفاوت معنی‌داری در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق با همدیگر نداشتند.
نتیجه‌گیری: گروه ذهن آگاهی کاهش بیش‌تری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند و نمرات اعتماد به نفس آن‌ها بیش‌تر از بقیه گروه آرام‌سازی و کنترل بود.

کلیدواژه‌ها