تأثیر ‌8 هفته تمرینات ثبات‌مرکزی و ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی بر تعادل زنان سالمند مراکز سالمندان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش تبیین اثر 8 هفته تمرینات ثبات‌مرکزی و ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند خانه‌ی سالمندان شهر کرمانشاه بود.
روش شناسی: در این مطالعه‌ی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه‌کنترل، پس از انتخاب مرکز به‌صورت تصادفی، 30‌ نفر از واجدین شرایط داوطلب، تصادفاً انتخاب و به گروه‌های تجربی 1 و 2 و گروه کنترل تقسیم‌‌شدند. گروه‌تجربی1، تمرینات ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی و گروه‌تجربی‌2 تمرینات ثبات‌مرکزی را انجام می‌دادند، گروه‌کنترل در مدت پژوهش به فعالیت‌های روزمره‌ی خود ادامه داد. در پیش‌آزمون تعادل ایستا با استفاده آزمون شارپندرومبرگ و تعادل پویا با استفاده آزمون برگ اندازه‌گیری شد. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته، هرهفته 3 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای تمرینات خاص خود را دریافت کردند. سپس پس‌آزمون با همان رویه‌ی پیش‌آزمون برگزارشد. تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها با ‌استفاده آزمون تی زوجی، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه انجام‌شد.
نتایج: یافته‌ها نشان‌داد عملکرد گروه‌های‌تجربی در متغیرهای تعادل‌ایستا و پویا از پس‌آزمون به پیش‌آزمون به‌صورت معنی‌داری بهبود یافته‌است. درمقایسه‌ی بین‌گروهی، تفاوت میان گروه‌ها معنی‌دار شد؛ نتایج آزمون‌تعقیبی‌شفه نشان‌داد که گروه‌تجربی‌‌1 در مقایسه با گروه‌کنترل تفاوت معنی‌داری دارد؛ اما بین سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که تمرینات جسمانی ثبات‌مرکزی و ذهن‌آگاهی، می‌تواند نتایج سودمندی را تعادل زنان سالمند به‌همراه داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of core stability and core stability_mindfulness exercises on the Balance of Older Women in Nursing Centers of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Sahar Mahmoudi 1
  • Ali Heyrani 2
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction &Purpose: This study was designed to investigate the effect of 8 weeks Core‌‌‌stability and corestability_mindfulness exercises on balance performance In female older adults in nursing Centers of Kermanshah.
Methodology: Was a semi experimental study, With pre-test, post-test design and control group. After selecting the center randomly, 30elderly women between eligible volunteers, randomly selected and divided to experimental-groups1,2 & control-group. Experimental group1 performed corestability_mindfulness exercise, experimental group2 performed corestability exercise, also control group continued their usual daily life. In pre-test, static balance was measured using Sharpenedromberg test and dynamic equilibrium using berg test. Experimental group1 and2, for 8weeks and 3weekly sessions each 45minutes, received their special exercises. Then the post-test was conducted with the same pre-test procedure. Data analysis was performed using Paired t-test, One-way analysis of variance and Scheffe Post Hoc.
Results: The findings showed that performance of the experimental group1 and2 have been significantly improved from pre-test to post-test. The difference between groups was significant in comparison between groups; the results of scheffe posthoc test showed that the experimental group1 compared with control group had a significant different. But there was no significant difference between other groups.
Conclusion:The results show that combining core stability physical exercises with mindfulness exercises can be beneficial for the balance of femahe older adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aging
  • core stability
  • dynamic balance
  • mindfulness
  • static balance