تأثیر ‌8 هفته تمرینات ثبات‌مرکزی و ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی بر تعادل زنان سالمند مراکز سالمندان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش تبیین اثر 8 هفته تمرینات ثبات‌مرکزی و ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند خانه‌ی سالمندان شهر کرمانشاه بود.
روش شناسی: در این مطالعه‌ی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه‌کنترل، پس از انتخاب مرکز به‌صورت تصادفی، 30‌ نفر از واجدین شرایط داوطلب، تصادفاً انتخاب و به گروه‌های تجربی 1 و 2 و گروه کنترل تقسیم‌‌شدند. گروه‌تجربی1، تمرینات ثبات‌مرکزی_ذهن‌آگاهی و گروه‌تجربی‌2 تمرینات ثبات‌مرکزی را انجام می‌دادند، گروه‌کنترل در مدت پژوهش به فعالیت‌های روزمره‌ی خود ادامه داد. در پیش‌آزمون تعادل ایستا با استفاده آزمون شارپندرومبرگ و تعادل پویا با استفاده آزمون برگ اندازه‌گیری شد. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته، هرهفته 3 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای تمرینات خاص خود را دریافت کردند. سپس پس‌آزمون با همان رویه‌ی پیش‌آزمون برگزارشد. تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها با ‌استفاده آزمون تی زوجی، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه انجام‌شد.
نتایج: یافته‌ها نشان‌داد عملکرد گروه‌های‌تجربی در متغیرهای تعادل‌ایستا و پویا از پس‌آزمون به پیش‌آزمون به‌صورت معنی‌داری بهبود یافته‌است. درمقایسه‌ی بین‌گروهی، تفاوت میان گروه‌ها معنی‌دار شد؛ نتایج آزمون‌تعقیبی‌شفه نشان‌داد که گروه‌تجربی‌‌1 در مقایسه با گروه‌کنترل تفاوت معنی‌داری دارد؛ اما بین سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که تمرینات جسمانی ثبات‌مرکزی و ذهن‌آگاهی، می‌تواند نتایج سودمندی را تعادل زنان سالمند به‌همراه داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها